poniedziałek, 16 marzec 2015 12:41

Og?oszenia parafialne (15.03.2015)

** IV Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 15.oo ( mszy o g. 18.oo nie b?dzie ).

2. Ko?czymy dzi? rekolekcje wielkopostne. Dzi?kuj? o. S?awomirowi za ich wyg?oszenie, a tak?e tym kt?rzy w nich uczestniczyli. Wychodz?c z ko?cio?a ministranci b?d? stali z puszkami, do kt?rych mo?emy z?o?y? ofiar? materialn? jako nasze podzi?kowanie ojcu rekolekcjoni?cie.

3. Pami?tajmy, ?e prze?ywamy Wielki Post. Niech to b?dzie czas naszego nawr?cenia.

4. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

5. W czwartek 19 marca przypada Uroczysto?? ?w. J?zefa. W tym dniu msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. W ?rod? w wigili? Uroczysto?ci zapraszamy na dekanalny dzie? skupienia wszystkich m??czyzn, ojc?w i m?odzie?c?w, kt?rym patronuje ?w. J?zef. Program spotkania: od g. 17.30 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, mo?liwo?? spowiedzi, o g. 18.30 msza ?w., po niej pocz?stunek w zakrystii i nast?pnie konferencja. Zapraszamy wszystkich m??czyzn

6. W nast?pn? niedziel? 22 marca zapraszamy na Drog? Krzy?ow? ulicami miasta. Pocz?tek o g. 16.oo w naszej Bazylice. Wcze?niej o g. 15.oo msza ?w.( mszy o g. 18.oo nie b?dzie). Udzia? w tym nabo?e?stwie b?dzie naszym publicznym przyznaniem si? do Chrystusa i Jego Krzy?a.

7. Osoby starsze i samotne zapraszamy w poniedzia?ek na msz? ?w. o g. 9.oo z r??a?cem i na film na plebani, a w ?rod? na msz? ?w. o g. 9.oo z nabo?e?stwem drogi krzy?owej, a nast?pnie na spotkanie przy stole na plebani

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

12. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

13. W niedziel? 22 i 27 marca b?dzie mo?na z?o?y? dodatkow? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu i dekoracj? na Wielkanoc.

14. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych pami?tajmy o najubo?szych. Przy chrzcielnicy b?dzie wystawiony kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty – m?k? kasz?, olej, ry?, cukier, Rozdamy je na ?wi?ta Wielkanocne potrzebuj?cym.

15. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Kmiet Walentyny, Kmiet Leontyny, Kmiet Swiet?any, Kmiet Eduarda i Odarki, Kapliny Olgi.

16. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Oskwarek Janina, Lunkasz Maria, ?o?towska Wanda, Guculak Irna, Pan Szwec Oleg, Rodzina Wojcyckich, Kristinkowych, Lutaniuk Halina i Witalij oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

wtorek, 10 marzec 2015 10:09

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

** 13–15 III 2015 Czerniowce ** 

Pi?tek 13 marca 2015 r.

 • g. 9.oo – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich. Droga Krzy?owa. Konferencja dla os?b starszych i samotnych
 • g. 15.oo – koronka do Bo?e Mi?osierdzia
 • g. 18.30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich. Droga krzy?owa.

Po mszy ?w. – spotkanie z m?odzie?? od kl. X i starsz?, studentami, m?odzie?? pracuj?c?.

Sobota 14 marca 2015 r.

 • g. 8.30 – spowied?
 • g. 9.oo – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
 • g.11.oo – spowied? i msza ?w. dla dzie?mi od kl. I - IX. Po mszy ?w. spotkanie dla dzieci
 • g.17.oo - WYSTAWIENIE NAJ?WI?TSZEGO SAKRAMENTU
 • g.17.oo – mo?liwo?? skorzystania ze spowiedzi
 • g.18.30 - msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich.

Po mszy ?w. - konferencja dla grup Parafialnych: Ruch Rodzin Nazareta?skich, R??e R??a?cowe. Rodziny Kolpinga, Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji, Ch?ru Parafialnego, Legion Maryi, cz?onk?w Towarzystwa Polskiego

Niedziela 15 marca 2015 r.

 • g. 9.oo – msza ?w. z nauk? og?ln?
 • g. 11.oo – msza ?w. z nauk? dla dzieci i m?odzie?y. Droga Krzy?owa dla dzieci.
 • g. 13.oo - msza ?w. z nauk? og?ln?

Rekolekcj? poprowadzi ojciec S?awomir Zieli?ski – franciszkanin – dyrektor Wydzia?u Duszpasterstwa Og?lnego Archidiecezji Lwowskiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

wtorek, 10 marzec 2015 09:56

Og?oszenia parafialne (08.03.2015)

** III Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. W Dzie? Kobiet naszym prezentem dla wszystkich niewiast niech b?dzie modlitwa w Ich intencji, aby na?ladowa?y w swoim ?yciu najdoskonalsz? z kobiet – Maryj?, Matk? Bo??.

3. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty

4. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

5. W dobrym prze?ywaniu Wielkiego Postu pomog? nam rekolekcje, kt?re b?dziemy prze?ywa? od pi?tku 13 marca do niedzieli 15 marca. B?d? one przed?u?eniem misji ?wi?tych, kt?re mieli?my w maju 2014 roku jako przygotowanie do Jubileuszu 200-lecia Ko?cio?a. Rekolekcje poprowadzi franciszkanin o. S?awomir Zieli?ski. Zapraszamy /przeczyta? program/

6. Dzi? po mszy o g.11.oo spotkanie z rodzicami dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.

7. Osoby starsze i samotne zapraszamy w poniedzia?ek na msz? ?w. o g. 9.oo z r??a?cem i na film na plebani, a w ?rod? na msz? ?w. o g. 9.oo z nabo?e?stwem drogi krzy?owej, a nast?pnie na spotkanie przy stole na plebani

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

12. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

13. Je?li znamy ze swojej rodziny czy s?siedztwa osoby chore, kt?re nie wychodz? z domu to prosimy zg?osi? je w zakrystii. Przed ?wi?tami wielkanocnymi chcemy je odwiedzi? z sakramentem spowiedzi i Komunii ?w.

14. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Oskwarek Janin?, Banu? Bogdan?, Nikitina Swiet?ana i Maria, Rarenko Swiet?ana i Wadim, Kosowan Oksan?

15. Ofiary z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Banu? Bogdanna, Foit Oksana, Guszulak Genowefa, Majewska Irena, Niko?ajczuk Karolina, Czuntu? Gizela, Dudczak Janina, Pan Malicki W?adys?aw, Rodzina Krusznickich, Szyma?skich, Fakas, Goriaczko, G?ugowskych, Botlun Oleksandra i Waleryj oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

niedziela, 01 marzec 2015 21:23

Og?oszenia parafialne (01.03.2015)

** II Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2.Dzi? w I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu: od?piewamy Gorzkie ?ale. Po nabo?e?stwie zmiana tajemnic r??a?cowych i zapraszamy R??e na spotkanie w salce plebani

3. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty

4. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi?tek miesi?ca. Nabo?e?stwo do Ducha ?w. w czwartek po mszy ?w. wieczornej. Okazja do spowiedzi codziennie przed msz? ?w. o g. 9.oo i 18.30. Odwiedziny chorych z Komuni? ?w. w czwartek i pi?tek od g. 11.oo

6.Osoby starsze i samotne zapraszamy w ?rod? na msz? ?w. o g. 9.oo z nabo?e?stwem drogi krzy?owej, a nast?pnie na spotkanie przy stole na plebani

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i Vo g.13.oo.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

11. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

12. Spotkanie cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich z ks. opiekunem Stanis?awem Sw?rk? w poniedzia?ek. Od g. 16.oo czas na indywidualne rozmowy, 18.30 msza ?w., 19.oo konferencja.

13. W przysz?? niedziel? 8 marca po mszy ?w. o g. 11.oo obowi?zkowe spotkanie dla rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.

14. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Sawczuk Antoniny, Mickewycz Olgi, Pola?ski Tatiany i Jana, Faliboga Nadii.

15.Ofiary z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniMarina, Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Oberty?ska Wanda, Mogylewska Silwia, Lutyk Tekla, Pan Proskurnjak Oleg, Oskwarek Artur, RodzinaKawczuk, Lewdowych, Drozdek, Mudrak Anna i Oleksandr, Bi?ostocka Olga i Oleksandr oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 23 luty 2015 09:19

Og?oszenia parafialne (22.02.2015)

** I Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? o g. 12.30 na p?oszczy teatralnoj odb?dzie si? wsp?lna modlitwa wszystkich konfesji – wyzna?. B?dziemy si? wsp?lnie modli? o ustanie wojny na wschodzie Ukrainy i o pok?j.

3. Kto w ?rod? Popielcow? nie by? na mszy ?w. i nie bra? udzia?u w obrz?dzie posypania g??w popio?em, prosz? po mszy ?w. pozosta? i przyj?? popi?? na g?ow?.

4. Prze?ywamy Wielki Post. Na ten czas obierzmy sobie dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? wyspowiada?, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty

5. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

6. Osoby starsze i samotne zapraszamy w ?rod? na msz? ?w. o g. 9.oo z nabo?e?stwem drogi krzy?owej, a nast?pnie na spotkanie przy stole na plebani

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

11. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

12. Spotkanie kandydat?w na ministranta w pi?tek o g. 17.30, ministrant?w w sobot? o g. 17.30

13. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Kogut Nadii, Proskurnjak Walentyny, Dymytraszczuk Krystyny, Oczeretian Ally, Jasyszczuk Wiry.

14. Ofiary z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Kosowan Oksana, Greku? Jana, Kaczy?ska Bronis?awa, Zo?otowska Nina, Pan Kowalski Roman, Szynkura Anton, Rodzina Boho?ko, Melnyk, Proda?czuk, Bruker – Bersan, Bi?ostocki Alla, Sasza i Petro oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 16 luty 2015 09:34

Og?oszenia parafialne (15.02.2015)

** VI Niedziela Zwyk?a **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. Zapraszamy dzi? na adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu po mszy ?w. o g. 13.oo w ramach duchowego przygotowania do Wielkiego Postu. Poprowadzi j? Rodzina Kolpinga i Legion Maryi

4. W ?ROD? POPIELCOW? obrz?dem posypania g??w popio?em rozpoczniemy okres liturgiczny Wielkiego Postu. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. ?roda Popielcowa to dzie? ?cis?ego postu / jeden posi?ek do syta, dwa lekkie bez pokarm?w mi?snych/. Na czas postu obierzmy dobre postanowienia, zrezygnujmy z zabaw i alkoholu na rzecz gorliwszej modlitwy. Postarajmy si? r?wnie? wyspowiada? na czas postu, aby z czystym sercem prze?ywa? czas nawr?cenia i pokuty.

5. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabo?e?stwa: DROG? KRZY?OW? – w pi?tki po mszy ?w. o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo w j?zyku polskim i po mszy ?w. o g. 13.oo w j?zyku ukrai?skim.

6. Dzieci od 5 do 8 klasy zapraszamy na wypoczynek w Bojany od 20 do 22 lutego. Zg?oszenia u s. Ireny lub w zakrystii. Wyjazd bez kosztowny.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

11. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

12. Osoby starsze i samotne zapraszamy we wtorek po mszy ?w. o g. 9.oo na spotkanie przy stole na plebani

13. Ofiary z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Janina, Wydysz Halina, Andrije? Alina, Fedorowicz Julia, Marcjenkowa J?zefa, Gorodinska Maria, Kaczy?ska Bronis?awa, Safarowa Awrelia, Medwid Julia, Babicz Stefania, Wysocka Julia, Czuntu? Gizela, Majewska Irena, Olinjak El?bieta, Soko?owa Czes?awa, Pan Kmie? Alik, Kaziuk Oleg, Simionesku Stepan, Stecki Jan, Rodzina Prytu?a, Wojcyckich, Szyma?skich, Dawydok, Gontowjuk, Gildebrant – Per?an, Zubrzycki Anton i Irena oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

14. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Antonjuk Julii, Gorodi?skoj Marii, Klodnickoj Tatiany, Pyndyk Lilii, Paw?owicz Natalii.

15. Zako?czyli?my odwiedziny kol?dowe rodzin. Obiecane podsumowanie kol?dy b?dzie w nast?pn? niedziel?, poniewa? dzi? by? czytany list o wizycie ad limina.

poniedziałek, 09 luty 2015 09:04

Og?oszenia parafialne (08.02.2015)

** V Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. Zapraszamy dzi? na adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu po mszy ?w. o g. 13.oo w ramach duchowego przygotowania do Wielkiego Postu. Poprowadzi j? m?odzie? i ch?r parafialny. W nast?pn? niedziel? po mszy o g. 13.oo adoracj? poprowadzi Rodzina Kolpinga i Legion Maryi.

4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • wtorek – ?w. Scholastyki, dziewicy
 • ?roda – Naj?wi?tszej Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu przypada dzie? chorych. Zapraszamy osoby chore, starsze i samotne na msze o g. 9.oo, a nast?pnie na spotkanie przy stole na plebani.
 • sobota – ?wi?to ?wi?tych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patron?w Europy

5. Dzieci od 5 do 8 klasy zapraszamy na wypoczynek w Bojany od 20 do 22 lutego. Zg?oszenia u s. Ireny lub w zakrystii. Wyjazd bez kosztowny. Dzi? nie ma katechezy dla najm?odszych po mszy ?w. o g. 11.oo.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

11. Osoby starsze i samotne zapraszamy w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo na spotkanie przy stole na plebani

12. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w i kol?d? z?o?yli: Pani Skredka Stefania, Olijnik Tamara, Rusinek El?bieta, Foit Oksana, Zakrzewska Lidia, ?o?towska Wanda, Halinicz Antonina, Czajka Jadwiga, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Baranowska Jadwiga, Artysz Ada i Wiktoria, Turkiewicz Oresta, Berezowska Antonina, Kogut Swiet?ana, Glazer Jadwiga, Rodzina Czapara, Gildebrand, Ukaine?, Czajka, Wonsowycz, Zubrzyckich, Tkacz?w, Greku?, Ba?aniuk, Zakrzewskich, Gutnickych, Czeban, Rarenko Wadym i Swiet?ana, Bo?owski Wasyl i Anna oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Szyma?skiej Haliny, Za?oga Wadima, Skredka Mychai?a, Mackulak Lubowi, Drozdek Aliny.

14. Zako?czyli?my odwiedziny kol?dowe rodzin z naszej Parafii. Ofiar? z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w mo?na z?o?y? w zakrystii. Podsumowanie kol?dy w nast?pn? niedziel?.

15. Szko?a Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji organizuje zimow? sesje ewangelizacyjn? w terminie od 13 – 15 lutego. Pocz?tek w pi?tek o g. 16.30 zako?czenie w niedziel? o g. 15.oo.

niedziela, 01 luty 2015 19:00

Og?oszenia parafialne (01.02.2015)

** IV Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w pierwsz? niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y

3. Przez najbli?sze trzy niedziele po mszy ?w. o g. 13.oo zapraszamy na adoracj? Naj?wi?tszego Sakramentu jako mo?liwo?? duchowego przygotowania do wielkiego postu.

4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego. W tym dniu przypada ?wiatowy Dzie? ?ycia Konsekrowanego oraz ?wi?to patronalne matek. Podczas ka?dej mszy b?dziemy b?ogos?awi? gromnice. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30.

* wtorek – ?w. B?a?eja, biskupa. B?dzie udzielone b?ogos?awie?stwo po?wi?conymi ?wiecami

* czwartek – ?w. Agaty, dziewicy . W tym dniu b?ogos?awimy wod? i chleb ku czci ?w. Agaty. To r?wnie? I czwartek miesi?ca. Nabo?e?stwo do Ducha ?w. po mszy ?w. o g. 18.30

* pi?tek – ?w. Paw?a Miki i towarzyszy, m?czennik?w. To tak?e I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi codziennie przed msz? ?w. o g. 9.oo i 18.30. Chorych odwiedzimy w czwartek i pi?tek

5. Dzieci od I do IV klasy zapraszamy na odpoczynek w Bojanach w terminie od 6 - 8 II. Wyjazd w pi?tek o g. 16.30 powr?t w niedziel? o g. 12.oo. Zg?oszenia u s. Ireny. Wyjazd bez kosztowny

6. Osoby, kt?re w tym roku chc? zawrze? sakrament ma??e?stwa, prosz? aby zg?osi?y si? do zakrystii. Organizujemy katechezy przedma??e?skie dla wszystkich par narzecze?skich.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

11. Osoby starsze i samotne zapraszamy w ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo na spotkanie przy stole na plebani po??czone z kol?dowaniem.

12. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w i kol?d? z?o?yli: Pani Janina, Proskurnjak Walentyna, Simaka Erika, Prokopenko Ludwina, Nahorna Alla, Stela Masza, Majewska Irena, Ostaszewska Inna, Dzimi?ska Ludmi?a, Semenko Oksana, Nikolenko Petronela, Gonczaruk Helena, Soko?owa Czes?awa, Solska Julia, Nowak Zofia, Tarabrina Maria, Kaplina Olga, Grynczuk Anna, Manzylewska Nina, Daszkewycz Maria, Pan Zawo?owycz J?zef, Ilkowycz Mircza, Swidzi?skyj Eduard, Byndiu Waleryj, Skredka Micha?, Prodan Jaros?aw, Rodzina Zag?rskych, Antonjuk, Ilinjuk, Maksymczuk, Goriaczko, Stefanjuk, Pyptjuk, Popoweckych, Kogut, Pestyk, Nemczuk, Osowskich, Kmiet, Todoriko, Szuk, Struty?skich, Struk, Slimak, Markulak Larysa i Ludwik, Danyk Wasyl i Anna oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Luptowicz Kornelii, Zapa? Wadima, Stinskoj Wiry, Sawczuk Mariany, Stronczewskoj.

14. Ko?czymy odwiedziny kol?dowe rodzin z naszej Parafii. Ofiar? z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w mo?na z?o?y? w zakrystii.

15. Szko?a Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji organizuje zimow? sesje ewangelizacyjn? w terminie od 13 – 15 lutego. Pocz?tek w pi?tek o g. 16.30 zako?czenie w niedziel? o g. 15.oo.

poniedziałek, 26 styczeń 2015 09:17

Og?oszenia parafialne (25.01.2015)

** III Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? w czwart? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W nast?pn? pierwsz? niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?wi?tych Tymoteusza i Tytusa, biskup?w
 • ?roda – ?w. Tomasza z Akwinu, kap?ana i doktora Ko?cio?a
 • sobota – ?w. Jana Bosko, kap?ana – patrona S?u?by Liturgicznej

4. Dzieci od I do IV klasy zapraszamy na odpoczynek w Bojanachw terminie od 6 - 8 II. Wyjazdwpi?tekog. 16.30 powr?t w niedziel? o g. 12.oo. Zg?oszenia u s. Ireny. Wyjazd bezkosztowny

5. Osoby, kt?re w tym roku chc? zawrze? sakrament ma??e?stwa w naszej Parafii, prosz? aby jak najszybciej zg?osi?y si? do zakrystii. Chcemy zorganizowa? katechezy przedma??e?skie dla wszystkich par narzecze?skich.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i Vo g.13.oo.

9. Spotkaniech?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w i z okazji kol?dyz?o?yli: PaniJadwiga z Kijowa z Rodzin?, Janicka, Carowa Jaros?awa, Cyganiuk Gertruda, Paw?yk J?zefa, Sawczuk Antonina, Guculak Edika, Majewska Irena, Zendyk Stanis?awa, Petruchno Emilia, Laszkewycz Maria, Onoprijczuk Polina, Oskwarek Janina, Nyko?ajczuk Karolina, Wiwdyczenko Tatiana i Bryjak Oksana, Zalewska Karolina, Uszakowa ?ucja, Mandziuk Jadwiga, Soko?owa Wiktoria, Ilkowycz Kristina, Paw?owycz Lila, Stecewycz Anna,Senjuta Jadwiga, Bilecka Anna, Pikarz Olga, Dowcha Nela, Zelena Natalia, Dziadek Gizela, Kaczy?ska Bronis?awa, Angel Emilia, Kraczun Waleria,Grenakiwska Halina, Matijak Tetiana, Czyorian Olena, Kula Franciszka, Kmiet Leontina, Skawro?ska Welcia, Banasiak Maria, Za?oga Ludmy?a, PanMalicki Ignacy i Stanis?aw, Janes Sergiej, RodzinaOgnowskych, Dudczak, Zapa?, K?ambockych, Mychnjuk, Makowej, Kozubasz, G?ugowskych, Gontowjuk i ?erebliuk, Lysenko, K?odnicki, Rafa?, Nastjuk, Bert, Bruker, Perepeljuk, Bugnja, Mackulak Aurelia i Josyf,Kozak Walentyna i W?adys?aw oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

12. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny:Zapolskiej Oleny, Mychnjuk Swiet?any, Andrijewycz Wasyla, German Ludmy?y, Zelenoj Natalii

13. Ko?czymy odwiedziny kol?dowe rodzin z naszej Parafii. Je?li s? jeszcze rodziny czy osoby, kt?re chc? zaprosi? kap?ana na kol?d? dodatkow? prosz? zg?osi? to w zakrystii. Ofiar? z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w mo?na z?o?y? w zakrystii.

środa, 21 styczeń 2015 01:31

Og?oszenia parafialne (18.01.2015)

II Niedziela Zwyk?a

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* ?roda – ?w. Agnieszki, dziewicy i m?czennicy

* sobota – ?w. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Ko?cio?a

4. Dzi? Towarzystwo Polskie im. Adama Mickiewicza obchodzi 25 rocznic? istnienia. Panu Prezesowi W?adys?awowi Struty?skiemu, wszystkim cz?onkom Towarzystwa ?ycz? wielu ?ask Bo?ych w dalszej dzia?alno?ci i dzi?kuj? za dotychczasow? wsp??prac? i pomoc w Parafii.

5. W tym tygodniu w ca?ym Ko?ciele powszechnym obchodzony jest tydzie? modlitw o jedno?? chrze?cijan.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

9.Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11.Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w i z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Hawryluk Wanda, Kogut Irma, Wachtel Luba, Czuntu? Gizela, Majewska Irena, Pikarz Olga, ?o?towska Wanda, Foit Oksana, Simaka Anna, Mowczan Larysa, Sti?ska Wiera, Sulejmanowa Kateryna, Orlak Raisa, Drozd Swiet?ana, Karl Stefania, Luptowicz Kornelia, Guculak Edika, Guculak Luba, Krasowska Anna, Pan Kazjuk Teofil, Szejka Jan, Luptowicz Edward, Oberty?ski Eduard, Bartosz Anton, Drozdek Stefan, Majdanjuk Stanis?aw, Szynkura Micha?, Artymenko Anatolij, Rodzina Marusyk, Pajczuk, Moczulskich, Zapolskich, Marczuk, Zo?otowskich, Tudos, Smok, Diakonjuk, Szyma?ski, Iwanaszczuk, Lunkasz, Gulko, Ancybor, Kuzinych, Leunowych, Woncholskych, Uszakow, Borys, Kowa?yk – Kry?anowski, Jakymczuk, Drozdek Maria i Anton, Kili?ski Anna i Oleg, Danyliw El?bieta i Wasilij, Koz?owski Jan i Alla, Pola?ski Jan i Tatiana, Szaw?owska Janina i Dany?o oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

12. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Boho?ko Mariany, Gutnickiej Adeliny, Marusyk Zoi, S?obodjanjuk Galyny, Boho?ko Mariny

13. Informacja dla os?b kt?re nigdy nie przyjmowa?y ksi?dza po kol?dzie. Przy wyj?ciu z ko?cio?a w sklepiku lub w zakrystii s? ankiety, kt?re prosz? wype?ni? i przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza po kol?dzie.

14. Kontynuujemy kol?d?, podczas kt?rej kap?an odwiedza rodziny z b?ogos?awie?stwem Bo?ym. W zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d? dodatkow?. Ofiar? z okazji kol?dy na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w mo?na z?o?y? w zakrystii.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina