sobota, 24 październik 2015 18:28

Og?oszenia parafialne (18.10.2015)

** XXIX Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? przypada niedziela misyjna i rozpoczynamy tydzie? misyjny. Modlimy si? za kap?an?w, zakonnik?w i zakonnice pracuj?ce na misjach. Taca przeznaczona jest na misje. Dzi? z racji III niedzieli b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* ?roda – b?. Jakuba Strzemi?, biskupa, patrona Archidiecezji Lwowskiej oraz ?w. Urszuli, m?czennicy – patronki si?str Urszulanek

* czwartek – ?w. Jana Paw?a II. Odpust w Piotrowcach Dolnych – msza o g. 11.oo.

* pi?tek – ?w. J?zefa Bilczewskiego, biskupa

* niedziela – rocznica po?wi?cenia ko?cio?a w?asnego

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej. Odmawiajmy r?wnie? r??aniec w rodzinach

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program jest w gablotce

7. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Zbli?aj? si? ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych i Dzie? Zaduszny – 1 i 2 listopada. Prosimy o posprz?tanie grob?w bliskich zmar?ych. Do zakrystii mo?na przynie?? wypominki. Na karteczce zapisujemy imiona zmar?ych. Zaznaczmy godzin? mszy ?w., przed kt?r? ca?y rok w niedziel? mamy si? modli? ( g. 9.oo lub 13.oo ). Ofiary z wypominek przeznaczamy na remont ko?cio?a.

10. Prosz? o zapisanie si? na prenumerat? prasy katolickiej: S?owo mi? namy, Katolickyj wisnyk, Rozarij, Wodograj. Zg?oszenia u s. Anny w sklepiku.

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Banu? Bodganny, Oskwarek Janiny, Nikitina Swiet?any i Marii, Rarenko Swiet?any i Wadima, Kosowan Oksany.

12. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Zendyk Anastazji, ?o?towska Wanda, Niko?ajczuk Karolina, Pan Pu?yk Anatolij, Ancybor Ostap, Kamieniecki W?odzimierz, Rodzina Szynkura, Szyma?ski, Swyszcz, Oczeretian, Mudrak, Stecki, Manzylewsky, Goriaczko oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

13. Zapraszamy na nauk? j?zyka polskiego dla dzieci na plebani. Spotkanie w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

14. W okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia organizujemy wyjazd dla m?odzie?y w wieku od 16 do 35 lat do Taize. Zainteresowanych prosz? zg?asza? si? do s. Ireny

15. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Petruchno Emilii, Ba?anjuk Irenie, Daszkewycz Marii, Za?oga Ludmile, Moczulskiej Walentynie. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

wtorek, 13 październik 2015 09:13

Og?oszenia parafialne (11.10.2015)

** XXVIII Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji II niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* czwartek – ?w. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Ko?cio?a

* sobota – ?w. Ignacego Antioche?skiego, biskupa i m?czennika

* niedziela – przypada niedziela misyjna – b?dziemy modli? si? za wszystkich misjonarzy pracuj?cych na misjach. Taca b?dzie przeznaczona na misje.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej. Zach?camy do odmawiania r??a?ca w rodzinach

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program jest w gablotce

7. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?. Poszukujemy Parafian do dy?uru w ko?ciele: we wtorek od g. 14.oo i w ?rod? od g. 14.oo

9. Ostatnie nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze we wtorek o g. 19.oo

10.Prosz? o zapisanie si? na prenumerat? prasy katolickiej: S?owo mi? namy, Katolickyj wisnyk, Rozarij, Wodograj. Zg?oszenia u s. Anny w sklepiku.

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Sawczuk Antonin?, Mickewycz Olg?, Pola?skich Jana i Tatian?, Faliboga Nadi?, Gawluk Katerin?.

12. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Solska Julia, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Foit Oksana, Pan Kazjuk Teofil, Pu?yk Anatolij, Oberty?ski Eduard, Czuntu? Witalij, Rodzina Lutyk, W?adimirowych, Goriaczko i Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

13. W tym tygodniu nauki j?zyka polskiego na plebani nie b?dzie

14. W okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia organizujemy wyjazd dla m?odzie?y w wieku od 16 do 35 lat do Taize. Zainteresowanych prosz? zg?asza? si? do s. Ireny

15. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Proskurnjak Walentynie, Melnyk Erice, Boroszenko Erice, Mackulak Aurelii, Goriaczko Julii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?. Za ostatnie dwa tygodnie zebrali?my na remont ko?cio?a 13 700 grywni. Wydatki za prac? i materia?y za ten czas wynios?y 25 ooo grywni. Zap?aci?em tak?e III rat? za odnowienie witra?y z naw bocznych: 3 ooo $ / mamy ju? sp?acone 6 ooo $ - zosta?o do sp?acenia 4 ooo $ /.

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 05 październik 2015 16:15

Og?oszenia parafialne (04.10.2015)

** XXVII Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie seminarium duchownego w Brzuchowicach – Lwowie. Modlimy si? dzi? w intencji naszego Papie?a Franciszka z okazji imienin i w naszego miasta. Pozdrawiamy r?wnie? wszystkich nauczycieli z racji ich ?wi?ta.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* ?roda – Naj?wi?tszej Maryi Panny R??a?cowej. Jest to ?wi?to patronalne cz?onki? R?? R??a?cowych, kt?re zapraszam na msz? ?w. po??czon? z r??a?cem w ?rod? o g. 9.oo

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania na lekcj? religii dzieci i m?odzie?y. Program wywieszony jest w gablotce

6. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

7. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?. Poszukujemy Parafian do dy?uru w ko?ciele: we wtorek od g. 14.oo i w ?rod? od g. 14.oo

8. Cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich zapraszam w poniedzia?ek na spotkanie formacyjne z ks. Stanis?awem. Od g. 16.oo indywidualne rozmowy, o g. 18.3o msza ?w., o g. 19.oo konferencja.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Proskurnjak Walentyny, Dmytraszczuk Krystyny, Kogut Nadii, Oczeretian Ally, Jasyszczuk Wiry.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Prytu?a Nela, Szewczuk Nela, G?owacka Wanda, Szaw?owska Janina, Uszakowa ?ucja, Majewska Irena, Soko?owa Czes?awa, ?o?towska Wanda, Glazer Jadwiga, Pan Lunkasz Swiatos?aw, Waceba Roman, Rodzina ?ysenko, Krusznickich, Goriaczko, Gumenjuk oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

12. Zapraszamy na nauk? j?zyka polskiego dla dzieci na plebani. Spotkanie w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

13. M?odzie? w wieku od 16 do 30 lat mo?e zapisa? si? na ?wiatowe Dni M?odzie?y, kt?re odb?d? si? w Krakowie 20 - 31 lipca 2016 r. Zapisy i szczeg??owa informacja u s. Ireny i ks. Andrzeja

14. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Drozdek Alinie, Czehorian Alonie, Hawluk Katarzynie, Bi?ostockiej Allie, Tarabinie Marii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

wtorek, 29 wrzesień 2015 19:51

Og?oszenia parafialne (27.09.2015)

** XXVI Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji IV niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W nast?pn? niedziel? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

  • wtorek – ?wi?to ?w. Archanio??w: Micha?a – patrona Ukrainy, Gabriela i Rafa?a
  • ?roda – ?w. Hieronima, kap?ana i doktora Ko?cio?a
  • czwartek – ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus, dziewicy i Doktora Ko?cio?a. To I czwartek miesi?ca – modlimy si? za kap?an?w i o nowe powo?ania. Nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego po mszy ?w o g.18.30
  • pi?tek – ?wi?tych Anio??w Str???w. To r?wnie? I pi?tek miesi?ca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi 30 minut przed msz? ?w. codziennie rano i wiecz?r. Odwiedziny chorych i mo?liwo?? spowiedzi i Komunii ?w. w ?rod?, czwartek i pi?tek.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. We czwartek rozpoczynamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Przypominamy rodzicom, a tak?e babciom i dziadkom o obowi?zku ucz?szczania na lekcj? religii dzieci i m?odzie?y. PROGRAM

6. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

7. Odpust w Pance we wtorek – msza o g. 11.oo. W sobot? w Sadog?rze o g. 12.oo odb?dzie si? uroczysto?? odpustowa po??czona z 200-leciem po?wi?cenia ko?cio?a.

8. W ?rod? 30 IX o g. 18.oo w sali Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Szewczenka 28 odb?dzie si? spotkanie Czerniowieckiej Rodziny Kolpinga. Zapraszamy wszystkich cz?onk?w wsp?lnoty.

9. Rodzina Kolpinga zaprasza na rozpocz?cie nowego roku akademicznego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczysta akademia z tej okazji odb?dzie si? 1 pa?dziernika o g. 16.oo w Sali Czerwonej Czerniowieckiego Uniwersytetu.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Antonjuk Julii, Gorodi?skiej Marii, K?odnickiej Tatiany, Pyndyk Lilii, Paw?owicz Natalii.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Pan Pu?yk Anatolij, Rodzina Goriaczko, Gulko, Bruker, Baranowski, Dudczak Janina i W?odzimierz, Ligun Ira i Adam Petrica oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

12. Rozpoczynamy nauk? j. polskiego dla dzieci na plebani. Pierwsze spotkanie w sobot? o g. 10.oo dzieci z I i II kl., o 13.oo dzieci z kl. III i starszych. Zapraszamy na pierwsze spotkanie tak?e rodzic?w

13. M?odzie? w wieku od 16 do 30 lat mo?e zapisa? si? na ?wiatowe Dni M?odzie?y, kt?re odb?d? si? w Krakowie 20 - 31 lipca 2016 r. Zapisy i szczeg??owa informacja u s. Ireny i ks. Andrzeja

14. Wznowili?my prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Simionesku Lenie, Kmiet Leontinie, Jackewycz Eugenii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?

15. Zapraszamy na charyzmatyczn? konferencj? „WOGO?", kt?ra odb?dzie si? 3 pa?dziernika o g. 9.30 w Parafii Chrystusa Kr?la Wszech?wiata w Chmielnicku.

niedziela, 20 wrzesień 2015 10:58

Og?oszenia parafialne (20.09.2015)

** XXV Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to ?w. Mateusza, Aposto?a i Ewangelisty

* ?roda – ?w. Pio z Pietralciny, kap?ana

4. Dzi? odpust w G??bokiej ku czci Matki Bo?ej Bolesnej o g. 15.oo.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Przypominamy rodzicom, a tak?e babciom i dziadkom o obowi?zku ucz?szczania na lekcj? religii dzieci i m?odzie?y. PROGRAM

7. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30. Spotkanie ch?ru we wtorek g. 18.oo

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Szyma?skiej Haliny, Za?oga Ludmi?y, Skredki Mychaj?a, Mackulak Lubowi, Drozdek Aliny.

10. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Wiwdiczenko Tatiana, Iljuszina Antonina, Smotrycka Anastazja, Oberty?ska Wanda, Majewska Irena, Nemczuk Luczija, Rodzina Zo?otowskich, Prytu?a oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

11. Spotkanie grupy oazowej w pi?tek po mszy ?w. o g. 18.30. Zbi?rka lektor?w w sobot? o g. 17.oo

12. Rozpoczynamy zapisy m?odych os?b od 16 do 30 lat na ?wiatowe Dni M?odzie?y, ktore odb?d? si? w Krakowie 20-31 lipca 2016 roku. Zapisa? i dowiedzie? si? o szczego?owej informacji mo?na u s. Ireny albo ks. Andrzeja

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 08 czerwiec 2015 19:11

Og?oszenia parafialne (07.06.2015)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo, mszy o 18.oo nie b?dzie.

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w procesji, a szczeg?lnie ma?ym dziewczynkom za sypanie kwiat?w, ch?opcom kt?rzy dzwonili, osobom doros?ym nios?cym chor?gwie, Pani Franciszce za prowadzenie ?piewu. W tym roku o?tarze przygotowali: Ruch RN, Rodzina Kolpinga, R??e R??a?cowe, Legion Maryi i ministranci.

3. Dzi? po mszy ?w. zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.

4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?w. Barnaby, Aposto?a

* pi?tek – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowi?zuje post od pokarm?w mi?snych. Odpust w ko?ciele jezuickim w sobot? o g. 12.oo.

* sobota – Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny oraz ?w. Antoniego z Padwy

5. Zapraszamy na nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy o g. 18.30.

6. Z racji wspomnienia ?w. Antoniego zapraszam serdecznie na odpust do ko?cio?a ?w. Antoniego przy dworcu ( ul. Nikitina ) w nast?pn? niedziel? o g. 18.oo. Przynie?my lilie do po?wi?cenia. B?dzie r?wnie? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci. W nast?pn? niedziel? w Bazylice nie b?dzie mszy o 18.oo

7. Nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze w sobot? 13 maja o g. 19.oo. Odpust w Piotrowcach G?rnych ku czci ?w. Antoniego w niedziel? o g. 15.oo.

8. W okresie wakacji nauki religii – katechezy dla dzieci i m?odzie?y nie b?dzie.

9. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w pi?tek po mszy ?w. wieczornej

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Zubrzycki Mieczys?aw i Zoja, Tkaczow Julia, Mudrak Anna, Byndiu Walerij, Korniejewa Anna.

12. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Uszakowa ?ucja, Kostjuk Olga, Majewska Irena, Niko?ajczuk Karolina, Iljuszyna Antonina, Luptowicz Kornelia, Czuntu? Gizela, Guculak Edika, Ilkowycz Kristina, Paw?owicz Lila, Pan Wojcicky W?adys?aw, Szynkura Micha?, Kosowan W?adys?aw, Rodzina Manzylewskych, W?adymirowi, Zag?rski Henryk i Zoja, Glazer Wies?awa i Tadeusz oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za dar serca. Za ostatnie dwie niedziele zebrali?my ............. gr.

13. Trwaj? prace przy restauracji fresk?w. Koszty na wyp?aty dla pracownik?w z ostatnich dw?ch tygodni to ....... gr. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Jasyszczuk Wiri, Fakas Emilii, Sawczuk Antoninie, Kazjuk Eugenii, Dudczenko Magdalenie i rodzinie Nastjuk. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o przygotowanie posi?k?w na najbli?szy tydzie?.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 25 maj 2015 18:45

Og?oszenia parafialne (24.05.2015)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Przypominamy, ?e w naszej Parafii w ka?dy I czwartek miesi?ca mamy nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego. Serdecznie zapraszamy

3. Dzi? z racji IV niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

4. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to Naj?w. Maryi Panny, Matki Ko?cio?a – drugi dzie? Zielonych ?wi?t

* wtorek – ?w. Filipa Nereusza, kap?ana

* niedziela – Uroczysto?? Tr?jcy ?wi?tej. Odpust w Bani?owie o g. 15.oo.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

6. W ostatnim tygodniu maja wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

7. W pi?tek 29 maja po mszy ?w. o g. 18.30 spotkanie dla rodzic?w dzieci, kt?re w zesz?ym roku przyst?pi?y do I Komunii ?w.

8. Rocznic? Komunii ?w. dzieci b?d? obchodzi? w niedziel? 31 maja podczas mszy o g. 11.oo. Tak?e podczas tej mszy ?w. b?dzie zako?czenie katechetycznego i szkolnego roku.

9. W niedziel? 31 maja na mszy ?w. o g. 13.oo grupa ch?opc?w z naszej Parafii – kandydat?w b?dzie przyj?ta do wsp?lnoty ministrant?w. Zbi?rka dla ministrant?w w sobot? o g. 17.oo, a dla kandydat?w w pitek o g. 17.oo

10. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez? wed?ug planu w gablotce.

11. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w pi?tek po mszy ?w. wieczornej

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Organizujemy dla dzieci z naszej Parafii letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 11 do 18 czerwca. Zainteresowanych rodzic?w prosz? dzi? po mszy podej?? do ks. wikariusza Marka lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Kawczuk Jurija, Kozubasz Olgi, Malickiego Ignaca i Luby, Bi?ostockiego Oleksandra i Olgi, Simionesku Oleny.

15. Ofiar? na remont ko?cio?a -restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Bronis?awa, Soko?owa Czes?awa, ?o?towska Wanda, Kusrajewa Irena, Safarowa Awrelia, Oskwarek Janina, Wierbicka Gizela, Majewska Irena, Paw?owycz Lila, Skowro?ska Welcia, Rodzina Zapolskich, Struty?skich, Czudowych, W?adimirowych, Kmiet, G?ugowskych oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ofiary

16. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Daszkewycz Jelenie, Jackewycz Eugenii, Malickiemu Ignacemu, Daszkewycz Marii, Hutnickiej Adelinie, Majdanjuk Stanis?awowi. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu posi?k?w na najbli?szy tydzie?.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

niedziela, 14 czerwiec 2015 18:22

Og?oszenia parafialne (14.06.2015)

** XI Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. Z racji wspomnienia ?w. Antoniego zapraszamy serdecznie na odpust do ko?cio?a ?w. Antoniego przy dworcu ( ul. Nikitina ) dzi? o g. 18.oo. Przynie?my lilie do po?wi?cenia. B?dzie r?wnie? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci.

4. Zapraszamy na nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? ?w. o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

5. Spotkanie Rodziny Kolpinga odb?dzie si? dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo w pomieszczeniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ul. Szewczenka 28.

6. Spotkanie Ruchu Rodzin Nazareta?skich z ks. Stanis?awem Sw?rk? w poniedzia?ek. Od g. 15.30 mo?liwo?? indywidualnych rozm?w. O g. 18.30 ks. Stanis?aw odprawi msz? ?w. i udzieli specjalnego b?ogos?awie?stwa z racji swego jubileuszu – 25 rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich. Po mszy ?w. konferencja.

7. W okresie wakacji nauki religii – katechezy dla dzieci i m?odzie?y nie b?dzie.

8. Spotkanie Legionu Maryi w pi?tek po mszy ?w. wieczornej

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Greku? Jany, Kogut Swiet?any, Stela Marii, Drozdyk Marii i Antona, Bojko Silwijana i Ludmi?y.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Paw?owicz Lila, Dudczak Janina, Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Oberty?ska Wanda, Pan Fakas Jewhen, Pu?yk Anatolij, Rodzina Goriaczko, Fakas, Baranowskich i Czapara, Zapolskich, Mackulak Aurelia i Josyf oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za dar serca.

12. Trwaj? prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: ?erebljuk Tatianie, Bartosz Antonu, Stefanjuk Eugenii, Onoprijczuk Polinie, Gawluk Stanis?awowi, Kmiet Rus?anie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu posi?k?w na najbli?szy tydzie?.

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 11 maj 2015 11:07

Og?oszenia parafialne (10.05.2015)

** VI Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo.

2. Od dzi? do ?rody rozpoczynamy dni modlitw o urodzaje. Z racji II niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. Po mszy o g. 13.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, kt?r? poprowadz? cz?onkowie Rodziny Kolpinga. Po adoracji spotkanie dla cz?onk?w tej wsp?lnoty.

3. W czwartek przypada Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. Msze o g. 9.oo i 18.30.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. W nast?pn? niedziel? podczas mszy ?w. o g. 11.oo dzieci z naszej Parafii przyst?pi? do I Komunii ?wi?tej. W sobot? od g. 16.oo spowied? dla dzieci i rodzic?w.

6. Prze?ywamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

7. Nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze w ?rod? 13 maja o g. 19.oo. Odpust w Bojanach ku czci ?w. Jana Nepomucena w sobot? 16 maja o g. 16.oo.

8. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w pi?tek po mszy ?w. wieczornej

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez? wed?ug planu w gablotce.

10. W dniach od 22 do 23 maja zapraszamy ministrant?w na wyjazd do Bojan. Zbi?rka ministrant?w w sobot? 16 maja o g. 17.oo.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Organizujemy dla dzieci z naszej Parafii letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 11 do 18 czerwca. Zainteresowanych rodzic?w prosz? dzi? po mszy podej?? do ks. wikariusza Marka lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodzic?w dzieci, kt?re przygotowuj? si? do I Komunii ?wi?tej.

14. Ofiar? na remont ko?cio?a -restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani ?o?towska Wanda, Wydysz Halina, Leunowa Swit?ana, Wysocka Julia, Przechocka Anna, Kowalska Krystyna, K?odnicka Tatiana, Hucu? Lubow, Boho?ko Marianna, Majewska Irena, Pan Szejka Jan, Rodzina Ancybor, Moczulskich, Ste?kich oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

15. Zwracam si? z pro?ba do Parafian, kt?rzy maj? kwiaty ogrodowe, o przynoszenie do ko?cio?a dla ozdobienia o?tarzy.

16. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Kogut Nadii, Melnyk Erice, Oleksjuk Swit?anie, Krasowskiej Annie, rodzinie ?widzi?skych. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie? dla 8 os?b.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

niedziela, 26 kwiecień 2015 17:47

Og?oszenia parafialne (26.04.2015)

** IV Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? przypada rocznica katastrofy w Czarnobylu. M?dlmy si? za ofiary tej tragedii.

3. Z racji IV niedzieli miesi?ca dzi? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

4. W tym tygodniu w liturgii ko?cio?a wspominamy:

  • ?roda – ?wi?to ?w. Katarzyny Siene?skiej, dziewicy i Doktora Ko?cio?a, patronki Europy
  • pi?tek – ?w. J?zefa, rzemie?lnika. Odpust w Korczesztach o g. 11. oo. To r?wnie? I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi codziennie rano i wiecz?r 30 minut przed msz? ?w. Odwiedziny chorych z sakramentem spowiedzi i Komunii ?w. w czwartek, pi?tek i sobot?.
  • sobota – ?w. Atanazego, biskupa i Doktora Ko?cio?a
  • niedziela – przypada ?wi?to Narodowe w Polsce. Z tej racji Pan Konsul Generalny RP Krzysztof ?widerek zam?wi? msz? ?w. w intencji Ojczyzny – Polski. Zapraszamy wszystkich na msz? o g. 9.oo

5. Wczoraj swoje imieniny obchodzi? ks. wikariusz Marek, a w czwartek urodziny s. Anna. Z tej okazji ?yczymy Im zdrowia i Bo?ego b?ogos?awie?stwa. 1 V urodziny b?dzie obchodzi? s. Ela. Zapraszamy na msz? w tym dniu podczas kt?rej b?dziemy si? modli? w intencji s. Eli

6. Dzi? po mszy o g. 11.oo spotkanie dla rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.

7. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo.

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

9. W pi?tek rozpoczynamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

10. Dzi?kuj? Lilii Pyndyk, ch?rowi, zespo?om m?odzie?owym i dzieciom za wyst?p w letnim teatrze w minion? niedziel?.

11. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan katechez w gablotce.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Dorosz Poliny, Lutyk Marii, Moczulskiej Walentyny, Kazjuk Teofila i Jewgeni, Gawluk Stanis?awa.

14. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Rodzin? z Kijowa, Oberty?ska Wanda, Zendek Anastazja, Soko?owa Wiktoria, Foit Oksana, Guculak Edika, Majewska Irena, Pan Hontowjuk Grzegorz, Rodzina Goriaczko, Zo?otowskych, Wojcicka Larysa i W?adys?aw. B?g zap?a? za ofiary

15. Od 23 kwietnia pracuje projekt Rodziny Kolpinga „ Kuchnia dla samotnych i starszych os?b ". Zainteresowane osoby prosz? zg?osi? si? do P. Eriki Simaka

16. Od jutra planujemy rozpocz?? dalsz? cz??? restauracji fresk?w w ko?ciele. Siostra b?dzie dzwoni? do rodzin o przygotowanie posi?k?w. Mo?na r?wnie? z?o?y? ofiar? w kwocie 300 grywni na przygotowanie posi?k?w dla pracuj?cych.

17. Przy wyj?ciu z ko?cio?a m?odzie? rozprowadza nowy numer parafialnej gazetki „ Prominczyk ".

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina