poniedziałek, 01 grudzień 2014 10:50

Og?oszenia parafialne (30.11.2014)

** I NIEDZIELA ADWENTU ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim. 
 
2.Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas. Dzi? rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela, odpowiedniego przygotowania naszych serc i prostowania zawi?ych dr?g naszego ?ycia. Za chwil? po?wi?cimy wie?ce adwentowe. M?odzie? b?dzie rozprowadza? przy wyj?ciu z ko?cio?a w?asnor?cznie wykonane wie?ce – symbol prze?ywanego Adwentu. Koszty z ich sprzeda?y przeka?emy dla siostrze?ca ks. Andrzeja Peka?ca by?ego wikariusza. Czteromiesi?czny Maksymilian urodzi? si? z wad? w?troby i czeka go skomplikowana operacja, na kt?r? rodzina zbiera koszty. R?wnie? przy wyj?ciu mo?na z?o?y? dodatkow? ofiar? do skrzynki na ten cel. B?g zap?a? za pomoc. 
 
3. W prze?ywaniu Adwentu pomo?e na Matka Bo?a. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci z rodzicami na RORATY – w poniedzia?ek o g.18.30, ?rod? o 7.oo – po mszy ?w. ?niadanie dla dzieci na plebani - i pi?tek o g. 18.30.
 
4. Spotkanie rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo
 
5. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:
 • ?roda – ?w. Franciszka Ksawerego, kap?ana
 • sobota – ?w. Miko?aja, biskupa. Msza ?w. ku czci ?w. Miko?aja w sobot? 6 grudnia o g. 15.oo. Zapraszamy na ni? wszystkie dzieci i m?odzie?, do kt?rych przyjdzie ?w. Miko?aj. 
 
6 .W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi codziennie 30 minut przed msz? ?w. rano i wiecz?r. Chorych z sakramentem spowiedzi i Komunii ?wi?tej odwiedzimy w czwartek i pi?tek.
 
7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.
 
8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, o g.13.oo dla dzieci z kl. III, IV i V.
 
9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce
 
10. Obowi?zkowe spotkanie dla wszystkich cz?onki? R?? R??a?cowych w nast?pn? niedziel? po mszy ?w. o g. 9.oo.
 
11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo
 
12. Dzi?kuj? s. Annie i osobom pomagaj?cym za przygotowanie wczorajszej zabawy andrzejkowej dla dzieci. Panu W?adys?awowi Struty?skiemu dzi?kuj? za wynaj?cie Domu Polskiego.
 
13. Dzi?kuj? Panu Antonu Bartosz i Ignacemu Malickiemu za ga??zki choinek na wie?ce adwentowe
 
14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie rodziny: Struty?ski Wiera i W?adys?aw, Srtuty?ska Ludmi?a, Onoprijczuk Polina, Swyszcz Walentyna, Ancybor Anna.
 
15. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?. 
 
16. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniKosowan Stanis?awa, Boho?ko Marianna,Guculak Miros?awa, Zakrzewska Lidia, Majewska Irena, PanKmiet Edward z Rodzin?, Oberty?ski Edward,RodzinaBa?anjuk, Zapolski, Dudczak, Mackulak Aurelia i J?zef, Glazer Wies?awa i Tadeusz, Zag?rski Zoja i Henrich oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.
 
17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli.
sobota, 22 listopad 2014 23:06

Og?oszenia parafialne (23.11.2014)

** UROCZYSTO?? CHRYSTUSA KR?LA ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi?z racji IV niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?w. Andrzeja Dung – Lac, kap?ana i towarzyszy, m?czennik?w

4. Zapraszam na modlitw? za zmar?ych wypominanych: poniedzia?ek, wtorek, ?roda przed msz? ?w. o g. 9.oo oraz w czwartek, pi?tek i sobot? przed msz? ?w. o g. 18.30.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, o g.13.oo dla dzieci z kl. III, IV i V.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce

8. Zach?camy do czytania prasy katolickiej. Ch?tnych prosimy zaprenumerowa? czasopisma na 2015 rok: S?owo mi? namy, Kato?yckyj Wisnyk oraz dla dzieci Wodograj. Zg?oszenia u s. Anny.

9. Spotkanie Ruchu Rodzin Nazareta?skich z opiekunem ksi?dzem Stanis?awem w poniedzia?ek. Od g. 15.oo czas na indywidualne rozmowy, o g. 18.30 msza ?w. a po niej konferencja.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

11. Szko?a ?ycia Chrze?cija?skiego i Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje 28-30 listopada. Szczeg??owa informacja na tablicy przy wyj?ciu z ko?cio?a.

12. Spotkanie rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. za tydzie? w niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo

13. W najbli?sz? niedziel? rozpoczniemy ADWENT. M?odzie? przygotowuje wie?ce adwentowe, kt?re b?dziemy mogli zakupi? za tydzie?, a zebrane koszty przekaza? dla siostrze?ca ks. Andrzeja Peka?ca by?ego wikariusza. Czteromiesi?czny Maksymilian urodzi? si? z wad? w?troby i czeka go skomplikowana operacja, na kt?r? rodzina zbiera koszty.

14. Dzieci i m?odzie? zapraszamy na zabaw? andrzejkow? w najbli?sz? sobot? do domu polskiego. Przedszkolaki i dzieci od I do III klasy na g. 11.oo, dzieci od IV do VII kl. na g. 14.oo, dzieci od VIII do XI kl. na g. 18.oo.

15. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie rodziny: Wonsowicz Ilony, Lysenko Darii, Guculak Myros?awy, Karnafel Niny, Nemczuk Luczij.

16. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

17. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniMajewska Irena, Onoprijczuk Polina, Oberty?ska Wanda, Czuntu? Gizela, Smotrycka Anastazja, Soko?owa Czes?awa, Pawluk Wasy?yna, Pan Kazjuk Teofil, RodzinaSemenko, Horiaczko, Smok, Wonsowicz, Marczuk, Mudrak, Kowa?yk – Kry?anowski, Ancybor, Swyszczi Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli.

poniedziałek, 17 listopad 2014 12:10

Og?oszenia parafialne (16.11.2014)

** XXXIII NIEDZIELA ZWYK?A ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi?z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?w. El?biety W?gierskiej. W tym dniu przypadaj? imieniny siostry El?biety, za kt?r? b?dziemy si? modli? podczas mszy ?w. o g. 9.oo
 • pi?tek – Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny
 • sobota – ?w. Cecylii, dziewicy i m?czennicy – patronki ?piewu ko?cielnego. Zapraszamy w tym dniu na msz? ?w. o g. 18.30 osoby z ch?ru parafialnego i m?odzie? z parafialnych zespo??w muzycznych.

4. W miesi?cu listopadzie modlimysi? do Bo?ego Mi?osierdzia za zmar?ych wypominanych: poniedzia?ek, wtorek, ?roda przed msz? ?w. o g. 9.oo oraz w czwartek, pi?tek i sobot? przed msz? ?w. o g. 18.30. W niedziel? kiedy czytamy imiona zmar?ych prosz? uwa?nie s?ucha?, czy przy przepisywaniu z kartek nie pope?nili?my b??du. Przepraszam i prosz? to zg?osi? w zakrystii.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. W sobot? nie b?dzie j?zyka polskiego dla dzieci.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce

8. Zach?camy do czytania prasy katolickiej. Ch?tnych prosimy zaprenumerowa? czasopisma na 2015 rok: S?owo mi? namy, Kato?yckyj Wisnyk oraz dla dzieci Wodograj. Zg?oszenia o prenumeracie przyjmuje s. Anna.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. Szko?a ?ycia Chrze?cija?skiego i Ewangelizacji zaprasza na rekolekcje 28-30 listopada. Szczeg??owa informacja na tablicy przy wyj?ciu z ko?cio?a.

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a.W sobot? prosz? o sprz?tanie rodziny: Markulaka Ludwik, Rodycz Oleny, Fakas Emilii, ?erebljuk Tatiany, Rjazancewa Emilii.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniSkowro?ska Welcia, Romanowa Krystyna, Foit Oksana, Poliszczuk Natalia, Majewska Irena, Oskwarek Janina,RodzinaMudrak, Danyki Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli.

wtorek, 11 listopad 2014 00:08

Og?oszenia parafialne (09.11.2014)

** XXXII NIEDZIELA ZWYK?A ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi?z racji II niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. We wtorek 11 listopada przypada ?wi?to narodowe w Polsce - 96 rocznica odzyskania niepodleg?o?ci. Zapraszamy we wtorek na msz? ?w. o g. 9.oo, podczas kt?rej b?dziemy si? modli? za naszych Przyjaci??, Znajomych i Dobroczy?c?w z Polski

4. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?w. Leona Wielkiego, papie?a i doktora Ko?cio?a. W tym dniu przypadaj? imieniny Jego Ekscelencji Ksi?dza Biskupa Leona Ma?ego
 • wtorek – ?w. Marcina z Tours, biskupa
 • ?roda – ?w. Jozafata, biskupa i m?czennika

5. W miesi?cu listopadzie modlimysi? do Bo?ego Mi?osierdzia za zmar?ych wypominanych: poniedzia?ek, wtorek, ?roda przed msz? ?w. o g. 9.oo oraz w czwartek, pi?tek i sobot? przed msz? ?w. o g. 18.30. W niedziel? kiedy czytamy imiona zmar?ych prosz? uwa?nie s?ucha?, czy przy przepisywaniu z kartek nie pope?nili?my b??du. Przepraszam i prosz? to zg?osi? w zakrystii.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Spotkanie Rodziny Kolpinga dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo na salkach plebani.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, o g.13.oo dla dzieci z kl. III, IV i V.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w czwartek o godz. 17:00

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a.W sobot? prosz? o sprz?tanie rodziny: Safarowa Aurelia, Matijak Tatiana, Daszkewycz Jelena, Kudina Natalia, Gonczaruk Helena.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniZawia?ska Maria, Kogut Irma, Nemczuk J?zefina, Majewska Irena,Pan Lubieckyj Genadij, RodzinaBoroszenko, Zapolskych, Szyma?skich i Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

14. Dzi?kuj? m??czyzn? z naszej Parafii, kt?rzy w ?rod?, czwartek i pi?tek pomagali zak?ada? dodatkowe okna w ko?ciele.

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli.

poniedziałek, 03 listopad 2014 15:03

Og?oszenia parafialne (02.11.2014)

** XXXI NIEDZIELA ZWYK?A ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2.Po mszy ?w. z racji I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci.

3. Dzi? swoje urodziny obchodzi ksi?dz wikariusz Marek Hu?yk. Pami?taj?c w modlitwie o Jubilacie ?yczymy Mu zdrowia, Bo?ego b?ogos?awie?stwa i wielu ?ask Bo?ych.

4. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • wtorek – ?w. Karola Boromeusza, biskupa
 • czwartek – I czwartek miesi?ca. W tym dniu modlimy si? o nowe powo?ania kap?a?skie i zakonne. Po mszy ?w. wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego
 • pi?tek – I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi codziennie rano i wiecz?r 30 minut przed msz? ?w. Chorych z sakramentem spowiedzi i Komunii ?w. odwiedzimy w czwartek i pi?tek.

5. W miesi?cu listopadzie b?dziemy si? modli? do Bo?ego Mi?osierdzia za zmar?ych wypominanych: poniedzia?ek, wtorek, ?roda przed msz? ?w. o g. 9.oo oraz w czwartek, pi?tek i sobot? przed msz? ?w. o g. 18.30. W niedziel? kiedy czytamy imiona zmar?ych prosz? uwa?nie s?ucha?, czy przy przepisywaniu z kartek nie pope?nili?my b??du. Przepraszam i prosz? to zg?osi? w zakrystii

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Obowi?zkowe spotkanie dla ministrant?w w sobot? o g. 17.oo, a dla kandydat?w na ministranta w pi?tek o g. 17.30.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan wywieszony jest w gablotce

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, o g.13.oo dla dzieci z kl. III, IV i V.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w czwartek o godz. 17:00

11. Dzi?kuj? za sprz?tanie ko?cio?a.W sobot? prosz? o sprz?tanie rodziny: Greku? Jany, Kogut Swiet?any, Ilkowycz Wiry, Drozdyk Marii i Antona, Bojko Silwiana i Ludmi?y.

12.  Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: PaniJadwiga z Kijowa z Rodzin?, Majewska Irena, Banasiak Maria, Kusrajewa Irena, Majewska Bronis?awa, RodzinaKaczy?skich, Manzylewskych i Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

14. W przysz?? niedziel? przedstawi? informacje o dalszym remoncie ko?cio?a.

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli.

wtorek, 28 październik 2014 10:22

UROCZYSTO?? WSZYSTKICH ?WI?TYCH 2014

santos

1 Listopada - SOBOTA

 • godz. 8.30 KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych
 • godz. 9.oo KO?CI?? - Msza ?w. za zmar?ych
 • godz. 11.oo KO?CI??- Msza ?w. za zmar?ych
 • godz. 11.oo ROSZA - Msza ?w. za zmar?ych i procesja na cmentarzu
 • godz. 15.oo NOWY CMENTARZ – Msza ?w. za zmar?ych i procesja na cmentarzu
 • godz. 16.oo STARY CMENTARZ – Msza ?w. za zmar?ych i procesja na cmentarzu
 • godz. 17.30 KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych
 • godz. 18.00 KO?CI?? – Msza ?w. za zmar?ych

DZIE? ZADUSZNY 2014

2 Listopada - NIEDZIELA

 • godz. 8.30 KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych
 • godz. 9.oo KO?CI?? - Msza ?w. za zmar?ych
 • godz. 11.oo KO?CI?? – Msza ?w. za zmar?ych
 • godz. 13.oo KO?CI?? – Msza ?w. za zmar?ych
 • godz. 16.oo K?OKUCZKA – Msza za zmar?ych wypominanych i procesja na cmentarzu
 • godz. 16.oo STARY CMENTARZ – Msza ?w. za zmar?ych wypominanych
 • godz. 17.30 KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych
 • godz. 18.oo KO?CI?? - msza ?w. za zmar?ych

ZAPRASZAMY DO WSP?LNEJ MODLITWY ZA ZMAR?YCH

Dia-todos-los-santos


wtorek, 28 październik 2014 10:05

Og?oszenia parafialne (26.10.2014)

XXX niedziela zwyk?a

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 11.oo i 18.oo (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Po?wi?cenia Ko?cio?a W?asnego. Dzi?kujemy Bogu za nasz? ?wi?tyni? i pami?tamy w modlitwie o wszystkich Fundatorach i Dobroczy?cach.

3. Po mszy specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W nast?pn? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

4. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • wtorek – ?wi?to ?wi?tych Szymona i Judy Tadeusza, Aposto??w
 • sobota – 1 listopada Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych. Jest to ?wi?to obowi?zkowe i ka?dy katolik ma obowi?zek wzi?? udzia? we mszy ?w. Msze ?w. w ko?ciele o g. 9.oo, 11.oo i 18.oo. Msze ?w. na cmentarzach – przeczyta?
 • niedziela – 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych – Dzie? Zaduszny. Msze ?w. w ko?ciele o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.Przeczyta? porz?dek:

5. B?dziemy dzi? go?ci? w naszej Parafii na mszy ?w. o g. 13.oo ch?r „Organum" i zesp?? instrumentalny Ricercar z Krakowa. Jest to ch?r, kt?ry za?o?y? w Krakowie w latach 70 – tych ?w. Jan Pawe? II Papie?. Po mszy ?w. b?dzie mo?na wys?ucha? w ich wykonaniu koncertu muzyki powa?nej. Msza ?w. o g. 13.oo b?dzie odprawiona wyj?tkowo w j?zyku polskim. Zapraszamy.

6. Zbli?aj? si? ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych i Dzie? Zaduszny – 1 i 2 listopada. Prosimy o posprz?tanie grob?w bliskich zmar?ych. W zakrystii mo?na z?o?y? wypominki. Na karteczce zapisujemy imiona zmar?ych, cmentarz, na kt?rym zmar?ych b?dziemy wyczytywa?. Zaznaczmy godzin? mszy ?w., przed kt?r? ca?y rok w niedziel? mamy si? modli? (g. 9.oo lub 13.oo). Ofiary z wypominek przeznaczamy na remont ko?cio?a.

7. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, we czwartek o g. 18.oo ( dla dzieci ), pi?tek po mszy ?w. o g. 18.30. Odmawiajmy r?wnie? r??aniec w rodzinach.

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. W sobot? katechezy nie b?dzie.

10.Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w czwartek o godz. 17:00

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W pi?tek po wieczornej mszy ?wi?tej prosimy o sprz?tanie Rodziny: Zubrzycki Mieczys?awa i Zoi, Mudrak Anny, Tkaczow Julii, Byndiu Waleria, Kornjewoj Anny.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Wynogradnyk Emma,Rodzina Zapolskich, Ba?anjuk, Tkacz, Proskurnjak i Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

14.Dzieci od II do VI klasy zapraszamy na wakacyjny dzie? z Bogiem w poniedzia?ek o g. 11.oo.

15. Ch?opc?w od II klasy w??cznie i starszych zapraszamy do wsp?lnoty ministrant?w. Spotkanie z ks. wikariuszem Markiem dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo.

poniedziałek, 13 październik 2014 21:36

Og?oszenia parafialne (12.10.2014)

XXVIII niedziela zwyk?a

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.oo, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? po mszy ?w. b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. Zapraszam na spotkanie wszystkich rodzic?w dzieci i m?odzie?y dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo.

4. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* ?roda – ?w. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Ko?cio?a

* pi?tek – ?w. Ignacego Antioche?skiego, biskupa i m?czennika

* sobota – ?wi?to ?w. ?ukasza, Ewangelisty. W tym dniu na msz? ?w. i r??aniec na g. 18.30 zapraszamy lekarzy, piel?gniarki i tych kt?rzy pracuj? w s?u?bie zdrowia, poniewa? ?w. ?ukasz jest ich patronem.

5. Ostanie w tym roku nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze w poniedzia?ek 13 pa?dziernika o g. 19.oo. Dzieci i m?odzie?, kt?ra by?a w Polsce zapraszam Was do wyjazdu jako podzi?kowanie za pielgrzymk?. Autobus od ko?cio?a b?dzie wyje?d?a? o g. 18.oo. W poniedzia?ek wyj?tkowo w naszym ko?ciele b?dzie msza ?w. o g. 18.oo.

6. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, we czwartek o g. 18.oo ( dla dzieci ), pi?tek i sobot? po mszy ?w. o g. 18.30. Odmawiajmy r?wnie? r??aniec w rodzinach.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Plan spotka? jest w gablotce.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie: Kosowan Tatian?, Mazur Tatian?, Woncholsk? Lub?, Perepeluk Swiet?an?, Prokopenko Ludwin?.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Luptowicz Kornelia, Safarowa Awrelia, Majewska Irena, Paw?owycz Lila, Foit Oksana, Romanowa Krystyna, Lutyk Tekla, Rodzina Gawluk i Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za dar serca.

13. Organizujemy wyjazd dla m?odzie?y w wieku od 16 do 35 lat do Taize w dniach od 26 grudnia do 4 stycznia 2015. Zapisy u s. Ireny

14. Dzi?kuj? za z?o?one ofiary w minion? niedziel? – 2 667 grywni - na zakup antybiotyk?w dla batalionu z Czerniowiec, kt?ry s?u?y na wschodniej Ukrainie oraz za przekazanie lek?w .

15. Ch?opc?w od II klasy w??cznie i starszych zapraszamy do wsp?lnoty ministrant?w. Pierwsze spotkanie w nast?pn? niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo.

16. W niedziel? 26 X msz? ?w. o g. 13.oo u?wietni opraw? muzyczn? ch?r „ Organum " i zesp?? instrumentalny Ricercar z Krakowa. Po mszy ?w. b?dzie mo?na wys?ucha? w ich wykonaniu koncertu muzyki powa?nej.

sobota, 20 wrzesień 2014 19:09

Og?oszenia parafialne (21.09.2014)

** XXV niedziela zwyk?a  ** 

1. Porz?dek Mszy ?w. : poniedzia?ek g. 9.00 i 18.30, wtorek g. 9.00, ?roda g. 9.00, czwartek 9.00 i 18.30, pi?tek g. 9.00 i 18.30, sobota g. 9.00 i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.00, 11.00, 13.00, i 18. 00 w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? po Mszy ?w b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • wtorek-?w. Ojca Pio z Pietrelciny
 • pi?tek-?wi?tych Kosmy i Damiana
 • sobota- ?w. Wincentego a Paulo

4. W sobot? odpust w Sadog?rze ku czci ?w. Micha?a Archanio?a o godz. 15.00.

5. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj?wi?trzego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. Przypominamy dzieciom,m?odzierzy oraz studentom o obowi?zku uczestniczenia w katechezie. Program jest wywieszony w gablotce.

7. Nasza parafia dzi? przyjmuje Papieski Krzy?, kt?ry jest symbolem ?wiatowych Dni M?odzie?y. Zapraszamy dzi? wszystkich na Drog? Krzy?ow? ulicami miasta na godz. 16.00. kt?ra rozpocznie si? w Soborze grekokatolickim, a zako?czy si? w naszym K-le wprowadzeniem Krzy?a Papieskiego do naszej ?wi?tyni Parafialnej. Po czym b?dzie Msza ?w i adoracja Krzy?a do godz 21.00.

W poniedzia?ek przez ca?y dzien adoracja Krzy?a, a po Mszy ?w. 18.30. Krzy? wyrusza do Iwano-Frankiwska.Zapraszamy do indywidualnej i wsp?lnotowej modlitwy. Program czuwania przy Krzy?u:

8. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.00, Legionu Maryi w czwartek po Mszy ?w. Wieczornej.

9. Dzi?kujemy za sprz?tanie ko?cio?a.W tym tygoniu o sprz?tanie prosimy: Melnyk Erika, Pestyk Halina, Boroszenko Erika, Smok Emilia, Semenkowa Oksana.

10.Dzi? mo?na naby? nowy numer gazetki parafialnej „Prominczyk".

11. Osobom pe?ni?cym dy?ur w ko?ciele serdecznie dzi?kuje.

12. Ofiary na dalszy remont Ko?cio?a z?o?yli: rodz Hildebrant, rodz. Mazur, Anastasja Smotrycka, Irena Majewska, S?awomir Brukier i p. Janina.

niedziela, 14 wrzesień 2014 11:16

Og?oszenia parafialne (14.09.2014)

** XXIV niedziela zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Wczoraj prze?ywali?my Uroczysto?? odpustow? ku czci Podwy?szenia Krzy?a ?w. Pragn? serdecznie podzi?kowa? za pomoc w przygotowaniu odpustu: sprz?taj?cym ko?ci?? – RRN; ks. wikariuszowi Markowi, s. El?biecie i osobom pomagaj?cym przy dekoracjach; ch?rowi parafialnemu, Pani Franciszce oraz zespo?owi m?odzie?owemu, animatorom i s?u?bie liturgicznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiadu odpustowego na plebani, pomoc w kuchni oraz pocz?stunek dla Go?ci przed ko?cio?em – RRN, Rodzinie Kolpinga, Towarzystwu Polskiemu, R??om R??a?cowym, Legionowi Maryi i wsp?lnocie Jezus – ?r?d?o Mi?o?ci. Dzi?kuje za przyniesione produkty, ciastka, czy gotowe potrawy. B?g zap?a? za z?o?one ofiary na kwiaty i obiad odpustowy. Dzi?kuj? za opraw? muzyczn?.

3. Dzi? po mszy ?w. b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

4. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • poniedzia?ek – Naj?wi?tszej Maryi Panny Bolesnej
 • wtorek – ?w. Korneliusza, papie?a i Cypriana, biskupa, m?czennik?w
 • czwartek – ?w. Stanis?awa Kostki, zakonnika
 • sobota – ?w. Andrzeja Kim Taegon, kap?ana, Paw?a Chong Hasonga i towarzyszy, m?czennik?w

5. Dzi? odpust w G??bokiej o g. 15.oo, w ?rod? w Starej Hucie o g. 13.oo

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Przypominamy rodzicom, a tak?e babciom i dziadkom o obowi?zku ucz?szczania na lekcj? religii dzieci i m?odzie?y. PROGRAM :

8. W ?rod? b?dzie dodatkowa msza ?w. o g. 18.oo, po kt?rej wraz z dzie?mi, m?odzie?? i osobami starszymi wyje?d?amy na pielgrzymk? do Polski.

9. Nasz parafia b?dzie przyjmowa? krzy? Papieskie na ?wiatowe Dni M?odzie?y. Zapraszamy w niedziel? 21 wrze?nia na drog? krzy?ow? ulicami miasta – pocz?tek w cerkwi grekokatolickiej o g. 16.oo. Zako?czenie nabo?e?stwa w naszym ko?ciele, msza ?w. oko?o g. 18.oo i adoracja do g. 21.oo. W poniedzia?ek 22 wrze?nia przez ca?y dzie? krzy? Papieski b?dzie wystawiony do adoracji. Zapraszamy do indywidualnej i wsp?lnotowej modlitwy.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

11. Dzi?kuj? za generalne sprz?tanie ko?cio?a na odpust. W sobot? prosimy o sprz?tanie rodziny: ?o?towska Wanda, Manzilewska Nina, Zachandrewycz Josyp i Oksana, Goro?a?ska Swiet?ana, Wittal Inga i Jewhen.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Mia?nikowa Ludmi?a, Skowro?ska Welcia, Bezuszko Irena, Soko?owa Czes?awa, Ilkowycz Krystyna, Glazer Ludmi?a, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Wysocka, Julia, Romanowa Krystyna, Panu Byndiu Waleryj, Rodzina Swyszcz, Lutyk, Horiaczko, Ancybor, Gawryluk. B?g zap?a? za dar serca.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina