wtorek, 19 sierpień 2014 12:49

Og?oszenia parafialne (17 sierpnia 2014)

** XX Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. Mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie.

2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

 • ?roda – ?w. Bernarda, opata i doktora Ko?cio?a
 • czwartek – ?w. Piusa X, papie?a
 • pi?tek – Naj?wi?tszej Maryi Panny, Kr?lowej

4. Odpusty w naszym dekanacie: w Kicmaniu w sobot? o g. 12.oo i w nast?pn? niedziel? w Dawidenach – Centrum o g. 15.oo ku czci ?w. R??y z Limy.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. Spotkanie Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

7. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Soko?owa Wiktoria, Wysocka Julia, Nemczuk Danuta, K?ambocka Janina, Szaw?owska Janina.

8. Organizujemy pomoc dla 26 letniej Nastii ?ukowskiej, kt?ra jest chora na raka. Przyj??a ju? 6 kurs?w chemii i na dalsze leczenie brakuje jej ?rodk?w materialnych. Dzi? po ka?dej mszy ?w. wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? dar serca na dalsze leczenie dla Nastii.

9. Osoby, kt?re zda?y dokumenty na wizy na wyjazd do Polski prosz?, aby w poniedzia?ek mi?dzy g. 19.oo a 20.oo przysz?y podpisa? wniosek. Bez wa?nego podpisu dokument?w na wiz? nie b?dziemy zawozi? do konsulatu. Osoby kt?re nie wp?aci?y zadatku na wyjazd prosz?, aby to zrobi?y do poniedzia?ku.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiary na dalszy remont ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Panyk Katarzyna, Romanowa Krystyna, Smotrycka Anastazja, Sroda Zofia, ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Sti?ska Wiera, Rusinek El?bieta, Lunkasz Maria, Pan Majdanjuk Stanis?aw, Grabowski Anatolij, Rodzina Tkaczuk, W?adimirowych, Struty?skich i Struk. B?g zap?a? za dar serca.

12. Zapraszamy do gorliwszego ucz?szczania na msz? ?w. w dni powszednie, a tak?e na nabo?e?stwa we wtorek do ?w. Antoniego i we czwartek do ?w. J?zefa o g. 9.oo.

13. ?ycz? wszystkim b?ogos?awionej i dobrej niedzieli. Wyje?d?aj?c na wakacyjny wypoczynek pami?tajmy, aby uczestniczy? we mszy ?w. niedzielnej.

Drodzy rodacy! Problemy zawsze przychodz?, kiedy ich nikt nie oczekuje. Ostatnio dotkne?y one i rodzin? ?ukowskich z Czerniowiec. Anastazja i Piotr s? parafianami ko?cio?a Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. U Anastazji zdiagnozowano rzadki nowotw?r Grasiczak (Thymoma) B3, IV etap, kt?ry urazi? p?uca. Kobieta otrzyma?a ju? 6 cykli chemioterapii, ale bud?et rodziny nie pozwala dalej op?aca? leczenia. Napromienienie robi? tylko w R?wnym, Kijowie oraz Dniepropietrowsku, a takich operacji na Ukrainie w og?le nie robi?. Dla leczenia za granic? potrzeba 50 tysi?cy dolar?w. „Trudno jest u?wiadomi? sobie, ?e ?ycie mojej ?ony, zale?y nie tylko od wykwalifikowanej pomocy medycznej, ale i od koszt?w dla tego potrzebnych" – m?wi Piotr ?ukowski. Prosimy o zrozumienie i pom?c!

Rekwizyty dla zagranicznego przelewu w euro i dolarach:

Ko?ci?? Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach obchodzi swoj? 200-letni? rocznic? po?wi?cenia. Jego Ekscelencja Arcybiskup Piero Marini – przewodnicz?cy Papieskiego Komitetu ds. Mi?dzynarodowych Kongres?w Eucharystycznych przyjecha? na rocznic? ko?cio?a z Watykanu i og?osi? decyzj? papie?a o nadaniu ?wi?tyni statusu Bazyliki mniejszej.

wtorek, 12 sierpień 2014 00:30

Og?oszenia parafialne (10 sierpnia 2014)

** XIX Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 11.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. Mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie

2. Dzi? z racji II niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?w. Klary, dziewicy
 • czwartek – ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, kap?ana i m?czennika
 • pi?tek – Uroczysto?? WNIEBOWZI?CIA NAJ?WI?TSZEJ MARYII PANNY. Jest to ?wi?to obowi?zkowe i ka?dy katolik w tym dniu powinien uczestniczy? we mszy ?w. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo i 18.30. Po ka?dej mszy ?w. b?dziemy w tym dniu b?ogos?awi? zio?a i kwiaty.

4. Odpust w Budy?cu na Wniebowzi?cie NMP w pi?tek 15 sierpnia o g. 15.oo.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. Nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze w ?rod? o g. 19.oo.

7. Spotkanie Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

8. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Banu? Bogdany, Oskwarek Janiny, Nikitina Swiet?any i Marii, Rarenko Swiet?any i Wadima, Kosowan Oksany.

9. Organizujemy pomoc dla 26 letniej Nastii ?ukowskiej, kt?ra jest chora na raka. Przyj??a ju? 6 kurs?w chemii i na dalsze leczenie brakuje jej ?rodk?w materialnych. W przysz?? niedziel? po ka?dej mszy ?w. wychodz?c z ko?cio?a b?dzie mo?na z?o?y? dar serca na dalsze leczenie Nastii.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiary na remont ko?cio?a z?o?yli: Pani Paw?owicz Bronis?awa, Czuntu? Gizela, Soko?owa Czes?awa, Skowro?ska Welcia, Drozdek Stefan i Oksana. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

12. Zapraszamy do gorliwszego ucz?szczania na msz? ?w. w dni powszednie, zw?aszcza dzieci, kt?re teraz maj? wakacje oraz osoby niepracuj?ce.

13. ?ycz? wszystkim b?ogos?awionej i dobrej niedzieli. Wyje?d?aj?c na wakacyjny wypoczynek pami?tajmy, aby uczestniczy? we mszy ?w. niedzielnej.

poniedziałek, 04 sierpień 2014 21:45

Og?oszenia parafialne (3 sierpnia 2014)

** XVIII Niedziela Zwyk?a **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. Mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie

2. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?w. Jana Marii Vianneya, kap?ana
 • ?roda – ?wi?to Przemienienia Pa?skiego. Msza ?w. o g. 9.oo
 • pi?tek – ?w. Dominika, kap?ana
 • sobota – ?wi?to ?w. Teresy Benedykty od Krzy?a, dziewicy i m?czennicy, patronki Europy

4. Odpust w Piotrowcach Dolnych w ?rod?. Msza ?w. odpustowa o g. 11.oo. Organizujemy wyjazd do Piotrowiec marszrutk?. Koszt 10 grywni. Wyjazd od ko?cio?a o g. 9.45. Obowi?zkowo trzeba si? zapisa? w zakrystii.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi. B?dzie to r?wnie? I czwartek miesi?ca. Po mszy ?w. wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?w.

6. Spotkanie Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

7. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Kmiet Walentyny, Kmiet Swiet?any, Kmiet Eduarda i Odarki, Kaplina Olgi.

8. Organizujemy wyjazd do Polski – Cz?stochowa, Brenna, Maniowy - dla dzieci i m?odzie?y w terminie od 17 do 28 wrze?nia. W czwartek o g. 19.30 obowi?zkowe spotkanie dla rodzic?w w sprawie wyrobienia wiz.

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Ofiary na remont ko?cio?a z?o?yli: Pani Majewska Irena, Glazer Wies?awa i Tadeusz. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

11. Zapraszamy do gorliwszego ucz?szczania na msz? ?w. w dni powszednie, zw?aszcza dzieci, kt?re teraz maj? wakacje oraz osoby niepracuj?ce.

12. ?ycz? wszystkim b?ogos?awionej i dobrej niedzieli. Wyje?d?aj?c na wakacyjny wypoczynek pami?tajmy, aby uczestniczy? we mszy ?w. niedzielnej.

wtorek, 29 lipiec 2014 17:53

Og?oszenia parafialne (27 lipca 2014)

** XVII Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. Mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie

2. Dzi? po ka?dej mszy ?w. b?dziemy b?ogos?awi? pojazdy mechaniczne.

3. Z racji IV niedzieli miesi?ca udzielimy specjalne b?ogos?awie?stwo parom ma??e?skim. W nast?pn? I niedziel? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

4. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

• poniedzia?ek – ?w. W?odzimierza

• wtorek – ?w. Marty

• czwartek - ?w. Ignacego Loyoli, kap?ana

• pi?tek – ?w. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Ko?cio?a. To r?wnie? I pi?tek miesi?ca. Okazja do spowiedzi ka?dego dnia 30 minut przed ka?d? msz? ?w.

5. We wtorek 29 lipca przypada dok?adna data po?wi?cenia naszego ko?cio?a. W tym dniu b?dzie mo?na uzyska? odpust zupe?ny uczestnicz?c we mszy ?w. Serdecznie zapraszamy.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

7. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

8. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Sawczuk Antoniny, Mickewycz Olgi, Pola?ski Tani i Jana, Faliboga Nadii.

9. Organizujemy wyjazd do Polski dla dzieci i m?odzie?y w terminie od 18 do 28 wrze?nia. Cz??? rodzic?w ju? poinformowali?my o pielgrzymce. Parafia pomo?e ch?tnym w za?atwieniu paszport?w i wiz. Prosimy rodzic?w o zg?oszenie si? dzi? do zakrystii i potwierdzenie wyjazdu.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiary na remont ko?cio?a z?o?yli: Pani Carowa Jaros?awa, Bortnyk Jewhenia, Pan Szynkura Micha?, Studene? Wiktor z rodzin?, Rodzina Wiwdyczenko, Szyma?ski, Ryne?uk, Niko?ajczuk. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

12. Podczas festynu parafialnego zebrali?my 1400 grywni na potrzeby armii ukrai?skiej, a podczas koncertu jubileuszowego na rehabilitacj? dla ?anny Kawczuk 35 Euro, 20 dolar?w, 220 z? PLN i 2288 grywni. Dzi?kuj?.

13. W przysz?? niedziel? przedstawi? podsumowanie dotychczasowego remontu ko?cio?a – restauracji fresk?w, remontu zakrystii, odnowienia witra?y oraz drzwi wej?ciowych.

14. Jest mo?liwo?? wyjazdu na rekolekcje w Karpaty w terminie od 2 do 9 sierpnia dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Dok?adna informacja na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

15. ?ycz? wszystkim b?ogos?awionej i dobrej niedzieli. Wyje?d?aj?c na wakacyjny wypoczynek pami?tajmy, aby w niedziel? uczestniczy? we mszy ?w.

Obchody Jubileuszu 200-lecia po?wi?cenia ko?cio?a rozpocz??y si? 18 lipca naukowo-praktyczn? konferencj? w Czerwonym Holu Nacjonalnego Uniwersytetu w Czerniowcach. Uczestnikami wydarzenia byli duchowni, naukowcy, seminarzy?ci, parafianie oraz osoby z rodzin Bukowi?czyk?w mieszkaj?cych w Polsce.

Drug? bazylik? mniejsz? w?r?d ?wi?ty? ?aci?skich na Ukrainie, po lwowskiej katedrze, zosta? ko?ci?? pw. Podwy?szego Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, kt?ry 19 lipca obchodzi? swoje 200-lecie. Dekret og?osi? abp Piero Marini, przewodnicz?cy Papieskiego Komitetu ds. Mi?dzynarodowych Kongres?w Eucharystycznych, kt?ry przewodniczy? tam Mszy ?w. dzi?kczynnej.

poniedziałek, 21 lipiec 2014 09:51

Og?oszenia parafialne (20 lipca 2014)

** XVI Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. Mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie

2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

 • wtorek – ?w. Marii Magdaleny
 • ?roda – ?wi?to ?w. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
 • pi?tek – ?wi?to ?w. Jakuba, Aposto?a.
 • sobota – ?w. Joachima I Anny, rodzic?w NMP. Odpust w Storo?y?cu o g. 11.oo

4. Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w Uroczysto?ci 200-lecia naszego ko?cio?a i nadania tytu?u Bazyliki Mniejszej. Dzi?kuj? wszystkim za pomoc w przygotowaniach tej uroczysto?ci.

5. Dzi? dzi?kujemy s. Elinie za jej pomoc w naszej Parafii. Przechodzi na Parafi? do Dniepropietrowska. ?yczymy Jej wielu ?ask Bo?ych na nowym miejscu pracy.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

7. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej.

8. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W pi?tek prosimy o sprz?tanie Rodziny: Kogut Nadii, Proskurnjak Walentyny, Dymytraszczuk Krystiny, Oczeretian Alla, Jasyszczuk Wiri.

9. Parafian, kt?rzy zapraszaj? naszych go?ci z Brennej na kolacj? prosz? aby przyszli dzi? do ko?cio?a na g. 17.oo.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w i organizacj? festynu z?o?yli: Pani Jadwidze z Kijowa, Baranowskiej Jadwidze, Ba?anjuk Irena, ?o?towska Wanda, Sawczuk Antonina, Janicka ?enia, Romanowa Krystyna, Mudrak Anna, Oksana Foit, Leunowa Swit?ana, Krasowska Anna, Stronczewska ?ucja, Skowro?ska Welcia, Greku? Jana, Drozd Swiet?ana, Jasyszczuk Wiera, Bryjak Oksana, Arszynyna Regina, Panyk Katarzyna, Kosowan Stanis?awa, Orlak Raisa, Klambocka Janina, Boho?ko Marianna, Czes?awa Soko?owa, Lunkasz Maria, Kowalska Krystyna, Tarabrina Maria, Zendyk Anastazja, Smotrycka Anastazja, Paw?owicz Lila, Banasiak Maria, Wysocka Julia, Hucu? Lubow, Wahner Ludmi?a, Zelena Natalia, Pan Byndiu Waleryj, Kosowan W?adys?aw, Jakymczuk Jura, Zawo?owicz J?zef, Kazjuk Oleg, Rodzina Ho?odenko, Pantiuchiny, Fakas, Onaczuk, Wonsowicz, Gontowjuk, Lysenko, Moczulskich, Sawczuk, Kowa?yk – Kry?anowski, Nemczuk, Swyszcz, Kowalski, Gawryluk, Tkaczuk, Rarenko, Ancybor, Makowej – Mychnjuk, Pestyk, Dudczak, Senjuta, Czajka, Czoli?skich, Mackulak, Jankowskich, Skibi?skich, Grabowskich, Steckich, Mackulak Lubow i Eduard Todoriko Oleskandr i Agnessa Szuk, Fundacja Bukowi?ska „ Bratnia Pomoc ". B?g zap?a?.

12. Biskupi Ukrainy zach?caj? , aby jutro podj?? dobrowolny post i dodatkow? modlitw? w intencji pokoju na Ukrainie i zako?czenia konfliktu na wschodzie kraju.

13. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracuj?cych przy ko?ciele: Pani Cabak Oksanie, Py?lar Emilii, Czaglej Ingrit.

14. Dzi?kuj? m??czyznom, kt?rzy pracowali przy ko?ciele.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina