wtorek, 24 maj 2016 22:33

Og?oszenia parafialne (22.05.2016)

** Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo z procesj? do 4 o?tarzy, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalneb?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?w. Filipa Nereusza, prezbitera

* niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa – Bo?e Cia?o.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. W nast?pn? niedziel? przypada Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Procesja do 4 o?tarzy po mszy ?w. o g. 9.oo. Zapraszamy ma?e dziewczynki do sypania kwiat?w, ch?opczyk?w do dzwonk?w, osoby doros?e do niesienia chor?gwi. Prosz? o przygotowanie o?tarzy: 1 o?tarz R??e R??a?cowe i Legion Maryi, 2 o?tarz Ruch Rodzin Nazareta?skich, 3 o?tarz Rodzina Kolpinga, 4 o?tarz m?odzie? z ministrantami. Osoby, kt?re tradycyjnie przychodz? na msz? ?w. o g. 11.oo, prosz? aby przysz?y w przysz?? niedziel? na g. 10.oo i wzi??y udzia? w procesji, a po jej zako?czeniu b?dzie dla nich msza ?w.

6. Wszystkich czcicieli Maryi zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

7. Dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo odb?dzie si? spotkanie cz?onk?w Rodziny Kolpinga w pomieszczeniach przy ul. Szewczenka 28. Natomiast 5 czerwca odb?dzie si? kiermasz sprzeda?y ksi??ek organizowany przez Rodzin? Kolpinga i Towarzystwo Polskie. Koszty b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Ksi??ki mo?na przynosi? do sklepiku s. Anny.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce. Zako?czenie roku katechetycznego z rozdaniem ?wiadectw w niedziel? 5 czerwca po mszy o g. 11.oo

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

10. W przysz?? niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci wyje?d?aj?cych do Jaremczy.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Proskurniak Walentyny, Dymytraszczuk Krystyny, Kogut Nadii, Oczeretiana Ally, Jasyszczuk Wiry.

14. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Majewska Irena, Ho?owko Regina, Rodzina Michowan, Zapolskich, Kowa?yk - Kry?anowski oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? zaka?dy dar serca.

15. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Bochaniuk Oldze, Zapa? Marianie, Lysenko Darii, Kmet Leontynie, Szaw?owskiej Janinie, Oczeretiana Alle. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin z pro?b? o przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

16. W tym roku 18 maja prze?ywa?em 25 rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich. W tym dniu w Krakowie na Wawelu wraz z kap?anami, z kt?rymi by?em wy?wi?cony dzi?kowa?em za dar kap?a?stwa. Natomiast w Parafii msz? ?w. dzi?kczynn? odprawi? 29 maja. B?dzie to r?wnie? moje po?egnanie z Wami i Parafi?, poniewa? podj??em decyzj? powrotu do Polski, do mojej rodzinnej diecezji.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 16 maj 2016 21:03

Og?oszenia parafialne (15.05.2016)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Przypominamy, ?e w naszej Parafii w ka?dy I czwartek miesi?ca mamy nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego. Serdecznie zapraszamy

3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo siedemna?cie dzieci z naszej Parafii przyst?pi do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodzic?w w bia?ym tygodniu na msz? o g. 18.30

4. Dzi? w III niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

5. Dzisiaj o g. 14.oo ze stadionu Bukowina wyruszy „ Marsz dla ?ycia i rodziny ", kt?ry zako?czy si? o g. 15.oo na Placu Sobornym. Zach?camy do uczestnictwa w tej akcji, kt?ra ma na celu stan?? w obronie warto?ci chrze?cija?skich i ?ycia od pocz?cia do naturalnej ?mierci.

6. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny, Matki Ko?cio?a

* niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy. Ko?czy si? okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. W pi?tek 20 maja po mszy o g. 18.30 odb?dzie si? spotkanie przed wyjazdem na ?DM w Krakowie.

9. W sobot? 21 maja zapraszamy na piesz? pielgrzymk? do Bojan na odpust ku czci ?w. Jana Nepomucena. Wyj?cie od ko?cio?a o g. 10.oo. Zapisy w zakrystii. Msza ?w. odpustowa o g. 14.oo.

10. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

11. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

12. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

13. Organizujemy dla dzieci letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 6 do 12 VI. Zainteresowanych rodzic?w prosz? podej?? do ks. Andrzeja lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

14. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

15. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

16. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Antonjuk Julii, Gorodi?skiej Marii, K?odnickoj Tetjany, Pyndyk Lilii, Paw?owicz Natalii.

17. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani ?o?towska Wanda, Paw?owicz Lila, Majewska Irena, Kaczy?ska Bronis?awa, Fakas Emilia, Kmiet Leontyna, Ursulak Halina, Romanowa Krystyna, Kiriaziewa Natalia, Pan Paw?owicz W?adys?aw, Oberty?ski Edward, Rodzina Seniuta, G?ugowskych, Szyma?ski, Smok oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

18. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: ?erebluk Tetiani, ?o?towskiej Wandzie, Zo?aga Ludmile, Fakas Emilii, Zag?rskiej Sofii. S.El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin z pro?b? o przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?. Za ostatnie 3 tygodnie zebrali?my na remont ................. Wydatki za prac?, wy?ywienie wynios?y..................

19. W dniach od 20 do 22 maja odb?dzie si? sesja Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji. Pocz?tek o g. 16.30 w pomieszczeniach greko – katolickiej Cerkwi przy ul. Ruskiej 28. Szczeg??owa informacja na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

20. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

niedziela, 08 maj 2016 21:31

Og?oszenia parafialne (08.05.2016)

** VII Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* sobota – ?wi?to ?w. Macieja, Aposto?a

* niedziela – b?dziemy prze?ywa? Uroczysto?? Zes?ania Dycha ?wi?tego. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo - 17 dzieci z naszej Parafii przyst?pi do I Komunii ?wi?tej.

4. W poniedzia?ek – jutro – ks. Andrzej b?dzie prze?ywa? 7 rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich. ?yczymy Mu ju? dzi? obfito?ci ?ask w ?yciu kap?a?skim, zdrowia i Bo?ego b?ogos?awie?stwa.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. W pi?tek 13 maja rozpoczynaj? si? nabo?e?stwa fatimskie w Sadog?rze. Msza o g. 19.oo

7. Prze?ywamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

8. Organizujemy pielgrzymk? do Zarwanicy i Trembowli 12 maja - czwartek. Koszt wyjazdu 60 grywni. S? jeszcze wolne miejsca. Osoby ch?tne prosz?, aby zapisywa?y si? w zakrystii. Zbi?rka we czwartek o g. 8.30 przy ko?ciele – wyjazd 8.45. Powr?t oko?o godz. 19.oo.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Organizujemy dla dzieci z naszej Parafii letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 6 do 12 czerwca. Zainteresowanych rodzic?w prosz? podej?? do ks. wikariusza Andrzeja lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

12. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Szyma?skiej Haliny, Za?ogy Ludmy?y, Skredka Mychaj?a, Mackulak Lubowi, Drozdek Aliny.

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Derbawczuk Wiktoria z Polski, Krusznicka Jadwiga, Romanowa Krystyna, Kogut Irma, Dorosz Jana, Oczeretian Alla, Pestyk Halina, ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Sawczuk Antonina, Szaw?owska Janina, Rodzina Manzylewskych, Swyszcz, Kosowan, Zo?otowskych, Boroszenko, K?odnickich, Bi?ostocki Petro i Alla, Prytu?a Dymytro i Iryna. B?g zap?a? za dar serca.

16. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Skredka Micha?owi, Hutnickiej Adelinie, Jackewycz Eugenii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

17. W tym roku 18 maja przypada moja 25 rocznica ?wi?ce? kap?a?skich. W tym dniu w Krakowie na Wawelu wraz z kap?anami, z kt?rymi by?em wy?wi?cony b?d? dzi?kowa? za dar kap?a?stwa. Natomiast w Parafii msz? ?w. dzi?kczynn? odprawi? 29 maja. B?dzie to r?wnie? moje po?egnanie z Wami i Parafi?, poniewa? podj??em decyzj? powrotu do Polski, do mojej rodzinnej diecezji.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

poniedziałek, 02 maj 2016 23:14

Og?oszenia parafialne (01.05.2016)

** VI Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?w. Atanazego, biskupa i doktora Ko?cio?a

* wtorek – ?wi?to ?wi?tych Filipa i Jakuba, Aposto??w. W tym dniu przypada ?wi?to Narodowe w Polsce. Pami?tajmy w naszej modlitwie o naszych Dobroczy?cach i Rodakach z Polski

* czwartek – Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi?tek miesi?ca. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi. Odwiedziny chorych z Naj?wi?tszym Sakramentem w ?rod? i czwartek.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. Dzi? rozpoczynamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

7. Swoje urodziny dzi? obchodzi s. El?bieta. ?yczymy Jubilatce ?ask Bo?ych i wzrastania w charyzmatach zakonnych i dzi?kujemy za ka?d? pomoc w Parafii – szczeg?lnie przy remoncie ko?cio?a.

8. Dzi? w Korczesztach odb?dzie si? uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a po??czona z odpustem ku czci ?w. J?zefa – rzemie?lnika. Msza ?w. o g. 15.oo.

9. W tym tygodniu katechezy nie b?dzie.

10. Organizujemy dla dzieci z naszej Parafii letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 6 do 12 czerwca. Zainteresowanych rodzic?w prosz? podej?? do ks. wikariusza Andrzeja lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Organizujemy pielgrzymk? do Zarwanicy i Trembowli 12 maja - czwartek. Koszt wyjazdu 60 grywni. Osoby ch?tne prosz?, aby zapisywa?y si? w zakrystii.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Luptowicz Kornelii, Zapa? Wadima, Sti?skoj Wiri, Sawczuk Marianny, Stroczewskoj.

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Proda?czuk Walentyna, Soko?owa Wiktoria, Kozubasz Olga, Wydysz Halina, Majewska Irena, Smotrycka Anastazja, Oskwarek Janina, Skoryk Emilia, Karnafel Nina, Pan Janes Sergiusz, Kaziuk Teofil, Cyganjuk Gertruda, Rodzina Gutnickich, Ancybor, Drobyk, Mudrak, Kristinkowych, Goriaczko, Per?an. B?g zap?a? za dar serca.

16. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Petruchno Emilii, Simionesku Olenie, Kmiet Walentynie. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

poniedziałek, 25 kwiecień 2016 22:24

Og?oszenia parafialne (24.04.2016)

** V Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? go?cimy w naszej Parafii ks. neoprezbitera Grzegorza Podo?owskiego, kt?ry mia? praktyk? duszpastersk? w naszej Parafii. Dzi?kuj? ks. Grzegorzowi za modlitw?, wyg?oszone S?owo Bo?e i prosimy o udzielenie nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa.

3. Zapraszamy dzi? do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka Anna Kuzina z Kijowa. Pocz?tek wyst?pu o g. 19.oo. Szczeg??owa informacja o koncercie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

4. W nast?pn? I niedziel? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych

5. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

 • poniedzia?ek – ?w. Marka, Ewangelisty
 • wtorek – przypada 30 rocznica katastrofy w Czarnobylu. Modlimy si? za ofiary tej tragedii
 • pi?tek – ?wi?to Katarzyny Siene?skiej, dziewicy i Doktora Ko?cio?a, Patronki Europy

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Wczoraj swoje urodziny obchodzi?a s. Anna. ?yczymy Jubilatce ?ask Bo?ych i wzrastania w charyzmatach zakonnych. W nast?pn? niedziel? urodziny b?dzie obchodzi? s. El?bieta.

8. W nast?pn? niedziel? 1 maja w Korczesztach odb?dzie si? uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a po??czona z odpustem ku czci ?w. J?zefa – rzemie?lnika. Msza ?w. o g. 15.oo.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Organizujemy pielgrzymk? do Zarwanicy i Trembowli dla emeryt?w i os?b starszych 12 maja - czwartek. Koszt wyjazdu 60 grywni. Osoby ch?tne prosz?, aby zapisywa?y si? w zakrystii.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Zapolskiej Oleny, Mychnjuk Swiet?any, Andijewycz Wasyla, German Ludmi?y, Zelenej Natalii

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Soko?owa Czes?awa, ?o?towska Wanda, Boho?ko Mariana, Karnafel Nina, Kogut Nadia, Majewska Bronis?awa, Majewska Irena, Pan Rudnicki Paw?o, Rodzina Zo?otowskich, Gawluk, Grabowski. B?g zap?a? za dar serca.

16. Kontynuujemy prace przy restauracji bocznej nawy. Za ostatnie dwa tygodnie zebrali?my na remont 5 100 grywni. Wydatki za prac? i wy?ywienie w tym czasie wynios?y 30 200 grywni. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

17. Dzi?kuj? Pani Cyganjuk Antoninie i Wonsowicz Ilonie za kwiaty ogrodowe na o?tarze. Prosimy Parafian o przynoszenie kwiat?w ogrodowych na dekoracj? ko?cio?a.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

wtorek, 19 kwiecień 2016 18:13

Og?oszenia parafialne (17.04.2016)

** IV Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych i starszych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W miniony czwartek zmar? tato s. Ireny. Pogrzeb ?p. Iwan odby? si? w Kamie?cu Podolskim w pi?tek. Sk?adamy s. Irenie wyrazy wsp??czucia, a za zmar?ego Iwana prosz? o modlitw?.

4. W tym tygodniu w ca?ym ko?ciele powszechnym b?dziemy prze?ywa? tydzie? modlitw o powo?ania do s?u?by Bo?ej w Ko?ciele.

5. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

10. Dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? obowi?zkowe spotkanie rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?wi?tej.

11. W nast?pn? niedziel? 24 kwietnia zapraszamy do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka Anna Kuzina z Kijowa. Pocz?tek wyst?pu o g. 19.oo. Szczeg??owa informacja o koncercie na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

12. Tak?e w nast?pn? niedziel? b?dziemy go?ci? w naszej Parafii ks. neoprezbitera Grzegorza Podo?owskiego, kt?ry mia? praktyk? duszpastersk? w naszej Parafii. Ks. Grzegorz odprawi msz? ?w. o g. 9.oo i 11.oo i udzieli nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Bocho?ko Mariany, Gutnickiej Adeliny, Marusyk Zoi, S?obodjanjuk Galyny, Bocho?ko Mariny

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Slipczenko Janina, Dzimi?ska Ludmi?a, Majewska Irena, Pan Pu?yk Anatolij, Rodzina Goriaczko, Steckych, Kowa?yk – Kry?anowski oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

16. Od wtorku wznowili?my remont nawy bocznej, przy kt?rej pracuje 5/6 pracownik?w. Prosz? o wsparcie finansowe zar?wno remontu, jak i wy?ywienia. W tym tygodniu pracownicy b?d? si? sto?owa? na plebani. Na koncie parafialnym mamy zebrane ..........

17. Prosimy Parafian, kt?rzy maj? tak? mo?liwo??, o przynoszenie kwiat?w ogrodowych na dekoracj? o?tarz?w.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

niedziela, 10 kwiecień 2016 20:36

Og?oszenia parafialne (10.04.2016)

** III Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* ?roda – ?w. Marcina, papie?a i m?czennika

* pi?tek – z racji III pi?tku miesi?ca nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego po mszy ?w. wieczornej o g. 18.30

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

6. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

7. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

8. W nast?pn? niedziel? 17 kwietnia po mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? obowi?zkowe spotkanie rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?wi?tej.

9. W niedziel? 24 kwietnia zapraszamy do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka Anna Kuzina z Kijowa. Pocz?tek wyst?pu o g. 19.oo. Szczeg??owa informacja o koncercie na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Mackulak Aurelii, Bileckiej Jadwigi, Bartosz Antona, Stefanjuk Olega i Jewcheni, Tarabriny Marii.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Sawczuk Antonina, Popowecka Lesia, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Oberty?ska Wanda, Aleksandrowicz Gizela, Pan Czoli?ski Stefan z Rodzin?, Rodzina Moczulskich, Boroszenko oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

13. Od wtorku wznawiamy restauracj? – remont nawy bocznej. Prosz? o wsparcie finansowe. W tym tygodniu pracownicy b?d? si? sto?owa? / wy?ywienie / na plebani.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

piątek, 08 kwiecień 2016 21:10

Og?oszenia parafialne (03.04.2016)

** Niedziela Bo?ego Mi?osierdzia ** 

1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Obchodzimy dzi? niedziel? Bo?ego Mi?osierdzia w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Bo?ego Mi?osierdzia. Z tej racji chcemy odda? Bo?emu Mi?osierdziu wszystkie rodziny z naszej parafii. Po ka?dej mszy ?w. wr?czymy rodzin? obraz Bo?ego Mi?osierdzia z ksi??eczk?. B?dzie udzielone dodatkowe b?ogos?awie?stwo relikwiami ?w. Faustyny. Zach?camy do codziennej modlitwy i odmawiania koronki do Bo?ego Mi?osierdzia.

3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie Wy?szego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach – Lwowie.

4. Zapraszamy dzi? wszystkich na drog? krzy?ow? ulicami naszego miasta wraz z naszymi bra?mi grekokatolikami. Pocz?tek o g. 16.oo w naszej Bazylice, zako?czenie w cerkwi grekokatolickiej przy ul. Ruskiej. B?dzie to droga krzy?owa Bo?ego Mi?osierdzia. Przewodniczy? jej b?dzie biskup grekokatolicki Wasyl Iwaszczuk.

5. Odpust w Krasnoilsku ku czci Bo?ego Mi?osierdzia dzi? o g. 15.oo.

6. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek 4 kwietni - przypada Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego prze?o?ona z 25 marca. Jest to dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?na podj?? si? duchowej adopcji pocz?tego dziecka, kt?remu zagra?a ?mier? przez aborcj?. Nasz? modlitw? przez 9 miesi?cy mo?emy uratowa? ?ycie dziecku

* wtorek – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny ?askawej, g??wnej patronki Archidiecezji Lwowskiej

* ?roda – ?w. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

8. Dzieci, m?odzie? i student?w zapraszamy na katechez? wed?ug planu w gablotce.

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Meszak Krystyny, Gabor Walerii, Cyganjuk Antoniny, Wachtel Lubowi, Cabak Oksany.

11. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Majewska Irena, Proda?czuk Walentyna, Pan Waceba Roman, Do?yniak Wiktor, Rodzina Wonsowicz, Proskurnjak Olesia i Oleg oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

12. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

niedziela, 27 marzec 2016 22:43

Og?oszenia parafialne (27.03.2016)

** NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA ** 

1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo, 13.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Jutro drugi dzie? ?wi?t Wielkanocnych. Msze o g. 9.oo, 13.oo i 18.30. Zach?camy do uczestnictwa we Mszy przez ca?y tydzie?, prze?ywamy Oktaw? Wielkanocy. W najbli?szych dniach id?c na cmentarz pom?dlmy si? za naszych bliskich zmar?ych.

3. Dzi?kuj? za wsp?lne prze?ywanie okresu Wielkiego Postu: udzia? w Drogach Krzy?owych i Gorzkich ?alach, rekolekcjach, adoracj? Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie. Wielu Parafian skorzysta?o ze spowiedzi – pami?tajmy, ?e Komuni? ?wi?t? mo?emy przyjmowa? ka?dego dnia, dop?ki nie mamy grzechu ci??kiego - ?miertelnego na duszy.

4. Dzi?kuj? za czynne w??czenie si? w przygotowanie ?wi?t Wielkanocnych: s. El?biecie i Panu Aliku Kmiet za dekoracje Ciemnicy, Grobu Bo?ego i ozdobienie o?tarza; ks. Andrzejowi za przygotowanie liturgii na Triduum Paschalne; ch?rowi oraz P. Franciszce za ?piew; m?odzie?y za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a; klerykowi, lektorom i ministrantom za pomoc w liturgii. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.

5. Ofiary z?o?one przy Krzy?u przeznaczone s? na Gr?b Pa?ski w Jerozolimie. Dzi?kuj? dzieciom za zbi?rk? s?odyczy. Dzi?kuj? za ofiary pieni??ne na kwiaty do Bo?ego Grobu i dekoracj? wielkanocn? – zebrali?my 2017 hr. Ruch Rodzin Nazareta?skich ze sprzeda?y palm zebra? 3489 grywni, kt?re przeznaczyli?my na pomoc dla dzieci z internatu w Magali. / przeczyta? podzi?kowanie /

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

7. W nast?pn? niedziel? przypada niedziela Bo?ego Mi?osierdzia. Przypominamy, ?e prze?ywamy Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Bo?ego Mi?osierdzia. Z tej racji chcemy odda? Bo?emu Mi?osierdziu wszystkie rodziny parafialne. Po ka?dej mszy rodzina otrzyma obraz Bo?ego Mi?osierdzia z ksi??eczk? i b?dzie udzielone dodatkowe b?ogos?awie?stwo relikwiami ?w. Faustyny ka?dej rodzinie. Prosimy, aby przyj?? ca?? rodzin?

8. Zapraszamy wszystkich na drog? krzy?ow? ulicami naszego miasta wraz z naszymi bra?mi grekokatolikami. Odb?dzie si? ona w przysz?? niedziel? 3 IV. Pocz?tek o g. 16.oo w naszej Bazylice, zako?czenie w cerkwi grekokatolickiej przy ul. Ruskiej. B?dzie to droga krzy?owa Bo?ego Mi?osierdzia. Przewodniczy? jej b?dzie biskup grekokatolicki Wasyl Iwaszczuk.

9. Dzieci, m?odzie? i student?w zapraszamy na katechez? wed?ug planu w gablotce.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Kononychina Ludmy?a, Goriaczko Julia, G?ugowskyj Anatolij, Jakowenko Inna, Tkaczuk Oleksandr.

12. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Mochylewska Silwa, Smotrycka Anastazja, Cariowa Jaros?awa, ?o?towska Wanda,Wagner Ludmi?a, Daszkewycz Jelena, Oskwarek Janina, Rodzina Daszkewycz Maria i Franciszek, Swyszcz, G?ugowskych, Zo?otowskych oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 21 marzec 2016 11:33

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE 2016

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK – 24 marca

MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ

Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa.

Godz. 19.oo - rozpocz?cie liturgii. Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo, kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich.


 WIELKI PI?TEK – 25 marca

LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA

Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu.

 • Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • Godz. 19.oo – Droga Krzy?owa
 • Godz. 19.30 – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa.

Po zako?czeniu przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do grobu i adoracja do godz. 24.oo

Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji. Porz?dek adoracji:

 • 8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
 • 9.oo – 10.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Jadwigi Czajka
 • 10.oo - 11.oo – adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Bronis?awy Malickiej
 • 11.oo – 12.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Apolonii Dorosz
 • 12.oo – 13.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Marianny Boho?ko
 • 13.oo – 14.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Leontyny Kmie?
 • 14.oo – 15.oo – Ruch Rodzin Nazareta?skich – osoby starsze
 • 15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • 16.oo – 17.oo – cz?onkowie Towarzystwa Polskiego
 • 17.oo – 18.oo – cz?onkowie ch?ru parafialnego
 • 19.oo – Droga Krzy?owa
 • 19.30 – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa
 • 21.oo – 22.oo – cz?onkowie Rodziny Kolpinga

 WIELKA SOBOTA – 26 marca

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

W Wielk? Sobot? Ko?ci?? gromadzi si? i adoruje Gr?b Pa?ski oraz rozmy?la nad m?k? i ?mierci? Chrystusa.

 • Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • Godz. 19.oo – Liturgia Wigilii Paschalnej

Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji. Porz?dek adoracji:

 • 8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
 • 9.oo – 11.oo – adoruj? osoby starsze
 • 11.oo – 15.oo - adoruj? dzieci i m?odzie?
  • * godz. 11.oo – adoruj? dzieci z klasy I i II i ich rodzice
  • * godz. 12.oo – adoruj? dzieci przygotowuj?ce si? do I Komunii ?w. i ich rodzice
  • * godz. 13.oo – adoruj? dzieci z klasy VI, VII i VIII
  • * godz. 14.oo – adoruj? dzieci z klasy IV i V
 • 15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • 16.oo – 17.oo – adoruje Legion Maryi
 • 17.oo – 18.oo – ministranci i lektorzy
 • 19.oo – Liturgia Wigilii Paschalnej.

Przynie?my pokarmy wielkanocne do po?wi?cenia, a tak?e ?wiece.
Po zako?czeniu liturgii adoracja indywidualna do godz. 22.oo.
Prosimy o pozostanie m?odzie? do sprz?tania ko?cio?a.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO – 27 marca

 • Godz. 9.oo – PROCESJA REZUREKCYJNA I UROCZYSTA SUMA
 • Godz. 13.oo – MSZA ?W.
 • Godz. 18.oo – MSZA ?W.


PONIEDZIA?EK W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA – 28 marca

 • Godz. 9.oo – MSZA ?W.
 • Godz. 13.oo – MSZA ?W.
 • Godz. 18.30 – MSZA ?W.

 


OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZED ?WI?TAMI

 

 • Poniedzia?ek 21 marca 2016 r. – od g. 8.30 - 10.oo i od 17.oo - 19.oo
 • ?roda 23 marca 2016 r. - od g. 8.30 - 10.oo i od 17.oo – 19.oo
 • Czwartek 24 marca 2016 r. – od g. 8.30 - 10.oo
 • Pi?tek 25 marca 2016 r. – od g. 8.30 - 10.oo

Po?wi?cenie pokarm?w wielkanocnych – koszyk?w – w sobot? 26 marca po zako?czonej liturgii wieczornej oraz w Niedziel? Zmartwychwstania po mszy ?w. o g. 9.oo

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina