niedziela, 26 luty 2017 15:35

Og?oszenia parafialne (26.02.2017)

** VIII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czas pokuty i duchowego przygotowania do ?wi?t Wielkanocnych a tak?e pierwszy czwartek i pi?tek miesi?ca:

?roda Popielcowa – Msze ?wi?te po??czone z posypaniem popio?u b?d? odprawione o godz. 9.00 z rana i wieczorem o godz. 18.30.

 • Przypominamy, ?e w ?rod? obowi?zuje nas post ?cis?y, to oznacza utrzymanie si? od jedzenia potraw mi?snych, a tak?e spo?ywanie jednego posi?ku do syta i dw?ch posi?k?w lekkich.
 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz nabo?e?stwo Gorzkich ?ali, po Mszy zmiana tajemnic r??a?cowych.
 • W przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci, kt?re si? przygotowuj? do I komunii ?wi?tej.
 • Rozpocz?li?my w naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, przygotowuj? si? w ramach katechezy z s. Iren?. Kandydaci w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej i kandydaci w wieku od 40 lat i wzwy? w sobot? o godz. 11.00, spotkania prowadzi ks. Andrzej.
 • W najbli?szy czwartek o godz. 17.00 b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, a po Mszy ?w. wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego.
 • W pi?tek zapraszamy na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30.
 • W najbli?szy czwartek i pi?tek b?dziemy odwiedza? chorych z pos?ug? sakramentaln?.
 • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat mo?na b?dzie do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji sk?ada? s?odycze dla biednych a tak?e ofiary pieni??ne.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kawczuk Juria, Malickiego Ignaca, Bi?ostockiej Olgi, Bi?eckiej Anny, Simionesku Oleny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 20 luty 2017 14:16

Og?oszenia parafialne (19.02.2017)

** VII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

?roda – ?wi?to katedry ?w. Piotra, Aposto?a

Czwartek – wspomnienie ?w. Polikarpa, biskupa i m?czennika

 • Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej w Rzymie po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
 • Jutro przyje?d?a do naszej parafii ks. Stanis?aw Sw?rka, moderator Ruchu Rodzin Nazareta?skich, od godz. 16.00 b?dzie czas na indywidualne rozmowy i na spowied?, Msza ?w. o godz. 18.30 i konferencja.
 • Zaczynamy w naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, b?d? si? przygotowywa? w ramach katechezy z s. Iren?. Kandydaci w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej i kandydaci w wieku od 40 lat i wzwy? w sobot? o godz. 11.00, spotkania prowadzi ks. Andrzej.
 • W ka?dy czwartek o godz. 17.00 odbywa si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, w czasie kt?rej mamy mo?liwo?? skorzystania ze sakramentu pokuty.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Melnyk Eriki, Pestyk Haliny, Boroszenko Eriki, Smok Emilii, Semenkowej Oksany.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Kowalska Leokadia, Prytu?a Dymitr i Irena, Mackulak Edward i Luba, rodz. Onaczuk, Rarenko, Horiaczko, Gildebrand, Manzilewskich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 13 luty 2017 15:06

Og?oszenia parafialne (12.02.2017)

** VI Niedziela Zwyk?a **

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – ?wi?to ?w. Cyryla i Metodego, patron?w Europy

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci, natomiast w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych.
 • Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania dzieci i m?odzie?y na katechez? i prosimy rodzic?w o dopilnowanie tej sprawy.
 • W ka?dy czwartek o godz. 17.00 odbywa si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, w czasie kt?rej mamy mo?liwo?? skorzystania ze sakramentu pokuty.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: ?o?towskiej Wandy, Manzilewskiej Niny, Horo?a?skich Leonida i Janka, Kozubasz Olgi, Karpenko Ireny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

niedziela, 05 luty 2017 12:04

Og?oszenia parafialne (05.02.2017)

** V Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Paw?a Miki i towarzyszy, m?czennik?w

Pi?tek – wspomnienie ?w. Scholastyki, dziewicy

Sobota – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z Lourdes (b?ogos?awie?stwo chorych)

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic r??a?cowych, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
 • Zmar? ?p. Jan Ma?y, ojciec biskupa Leona Ma?ego, pogrzeb odb?dzie si? jutro w miejscowo?ci Bar ko?o Winnicy, prosimy o modlitw? w jego intencji.
 • W najbli?szy pi?tek organizujemy rekreacyjny wyjazd dla dzieci do Bojan. Ten wyjazd jest przeznaczony dla dzieci od 2 do 7 klasy, koszt wyjazdu stanowi 150 hrn, planowany czas powrotu w niedziel? po po?udniu. Ch?tnych prosimy zapisa? si? w zakrystii.
 • Jeszcze raz pragniemy podzi?kowa? za wszelk? ?yczliwo?? i ofiarno??, kt?r? okazali?cie w czasie wizyty kol?dowej, w tym roku uda?o si? nam zebra? 33720 hrn. Te ofiary zosta?y do??czone do og?lnej kasy parafialnej, kt?ra jest przeznaczona na prace remontowe w naszym ko?ciele.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Dorosz Poliny, Lutyk Marii, Moczulskiej Walentyny, Kaziuk Teofila, Hawliuk Stanis?awa.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Zota Genowefa, Mowczan Larysa, Twardowski Gustaw, rodz. Horiaczko, Stefaniuk, Zaloga, Swyszcz. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 23 styczeń 2017 10:35

Og?oszenia parafialne (22.01.2017)

** III Niedziela Zwyk?a **

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Ko?cio?a

?roda – ?wi?to nawr?cenia ?wi?tego Paw?a, aposto?a

Czwartek – wspomnienie ?w. Tymoteusza i Tytusa, biskup?w

Sobota – wspomnienie ?w. Tomasza z Akwinu, kap?ana i doktora Ko?cio?a

 • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
 • Przypominamy, ?e sko?czy?a si? przerwa ?wi?teczna, dlatego zapraszamy dzieci i m?odzie? na katechez?, kt?ra jest prowadzona zgodnie z planem ustalonym na pocz?tku roku szkolnego.
 • Nadal w zakrystii mo?na zapisa? si? na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, ?e jest to sakrament chrze?cija?skiej dojrza?o?ci zwi?zany z darem przyj?cia Ducha ?wi?tego, kt?ry umacnia wiar? zaszczepion? w naszych sercach w sakramencie Chrztu ?wi?tego. Sakrament Bierzmowania mo?e przyj?? osoba, kt?ra uko?czy?a 14 rok ?ycia i by?a ochrzczona w ko?ciele. (W cerkwi ten sakrament jest udzielany razem z Chrztem ?w.)
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: G?azer Wies?awy, Szynkura Antona, Skidowej Ludmi?y, Czahlej Ingrid, Pyslar Emilii.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Hawryle? Olga, Pietruchno Emilia, Wiwdiczenko Tatiana, p. Jadwiga oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, a tak?e za ofiary kol?dowe serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 16 styczeń 2017 19:03

Og?oszenia parafialne (15.01.2017)

** II Niedziela Zwyk?a **

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Antoniego, opata

 • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w nast?pn? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
 • Dzisiaj ko?czy si? przerwa ?wi?teczna, dlatego zapraszamy dzieci i m?odzie? na katechez?, kt?ra b?dzie si? odbywa? zgodnie z planem ustalonym na pocz?tku roku szkolnego.
 • W zesz?ym tygodniu zako?czy? si? okres kol?dy w naszej parafii, serdecznie dzi?kujemy wszystkim, kto przyj?? ksi?dza w swoim mieszkaniu za go?cinno??, ?yczliwo?? a tak?e ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby parafii.
 • Od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisa? si? na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, ?e jest to sakrament chrze?cija?skiej dojrza?o?ci zwi?zany z darem przyj?cia Ducha ?wi?tego, kt?ry umacnia wiar? zaszczepion? w naszych sercach w sakramencie Chrztu ?wi?tego. Sakrament Bierzmowania mo?e przyj?? osoba, kt?ra uko?czy?a 14 rok ?ycia i by?a ochrzczona w ko?ciele. (W cerkwi ten sakrament jest udzielany razem z Chrztem ?w.)
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Soko?owej Wiktorii, Wysockiej Julii, Nemczuk Rus?ana, Szaw?owskiej Janiny, Kili?skiego Olega.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 09 styczeń 2017 14:33

Og?oszenia parafialne (08.01.2017)

** Niedziela Chrztu Pa?skiego ** 

 • W liturgii Ko?cio?a dzisiaj ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia (chocia? kol?dy b?dziemy jeszcze ?piewa? do 2 lutego) natomiast jutro rozpoczniemy okres zwyk?y.
 • Dzisiaj jeszcze b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci, a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych.
 • Nadal trwa okres odwiedzin duszpasterskich W tym tygodniu b?dziemy odwiedza? nast?pne rodziny. Szczeg??owy plan odwiedzin mo?na zobaczy? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a. W czwartek ko?czymy planowany program odwiedzin duszpasterskich, je?eli kto? z r??nych powod?w nie m?g? przyj?? ksi?dza i nadal pragnie to uczyni?, to prosimy zg?osi? si? do zakrystii.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kmie? Walentyny, Kmie? Leontyny, Kmie? Swit?any, Kmie? Edwarda, Kaplin Olgi.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: ?o?towska Wanda, Halina Alekseu, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich oraz Bogu wiadome osoby . Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy wszelkich ?ask Bo?ych i wielkiej rado?ci p?yn?cej z prze?ywania tajemnicy obecno?ci Boga w naszych sercach.

poniedziałek, 02 styczeń 2017 15:39

Og?oszenia parafialne (01.01.2017)

** Uroczysto?? Bo?ej Rodzicielki ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskup?w i doktor?w Ko?cio?a

Pi?tek – Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego (po?wi?cenie kredy i kadzid?a). Msze ?w. 9.00 i 18.30 godz.

Niedziela – ?wi?to Chrztu Pa?skiego

 • Dzisiaj prze?ywamy dzie? modlitwy o pok?j na ca?ym ?wiecie, szczeg?lnie w naszym kraju, r?wnie? pami?tajmy w swoich modlitwach o Abp Mieczys?awie Mokrzyckim, kt?ry obchodzi swoje imieniny. Taca zebrana w czasie Mszy ?w. zostanie przeznaczona na potrzeby seminarium. Dzisiaj jeszcze b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych a w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
 • R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek miesi?ca (po Mszy wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i pierwszy pi?tek miesi?ca.
 • Nadal trwa okres odwiedzin duszpasterskich W tym tygodniu b?dziemy odwiedza? nast?pne rodziny. Szczeg??owy plan odwiedzin mo?na zobaczy? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Banu? Bogdany, Oskwarek Janiny, Nikitinej Swit?any, Kosowan Oksany.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: ?o?towska Wanda, Szaw?owska Janina, Karnafel Nina, Dzimi?ska Ludmi?a, Myckaniuk Stepan, Majewska Irena, Piddubna Antonina, Zazuli?ska Natalia, Tarabrina Maria, Skowro?ska Wielcia, p. Anna, p. Jadwiga, rodz. Zo?otowskich, Wonsowycz, Sawczuk, Horiaczko oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczymy wszelkich ?ask Bo?ych i wielkiej rado?ci p?yn?cej z prze?ywania tajemnicy obecno?ci Boga w naszych sercach.

poniedziałek, 19 grudzień 2016 09:59

Og?oszenia parafialne (18.12.2016)

** IV Niedziela Adwentu **

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

?roda – wspomnienie ?w. Piotra Kanizjusza

SobotaWigilia Bo?ego Narodzenia, w tym dniu wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o 19.30, Natomiast zapraszamy serdecznie wszystkich na uroczyst? Pasterk?, kt?ra b?dzie odprawiona pod przewodnictwem bpa Mariana Buczka o godz. 20.00.

NiedzielaUroczysto?? Narodzenia Pa?skiego

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie przedstawiona scenka Bo?onarodzeniowa przygotowane przez s. Iren? z parafianami, a tak?e mo?na kupi? bardzo smaczne ciasteczka, wypieczone przez cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, ofiary kt?re z?o?ycie b?d? przekazane na medyczn? opiek? dla mamy siostry Eli.
 • Jutro w poniedzia?ek o godz. 15.00 odb?dzie si? uroczyste otwarcie szopki w Czerniowcach, zach?camy do udzia?u w tym wydarzeniu.
 • W ?rod? od godz. 16.00 b?dziemy dekorowa? choinki i budowa? szopk?, zapraszamy wszystkich ch?tnych, szczeg?lnie m??czyzn do pomocy w tej sprawie.
 • Zach?camy do skorzystania z przed?wi?tecznej spowiedzi, przypominamy, ?e mo?na si? wyspowiada? w tygodniu codziennie p?? godziny przed ka?d? Msz? ?w. a w spos?b szczeg?lny zapraszamy w czwartek w czasie adoracji od godz. 17.00 do godz. 18.30.b?d? spowiada? w tym czasie kap?ani z innych parafii.
 • W pi?tek po Mszy ?w. o 9.00 zapraszamy na wsp?ln? wigili? wszystkie osoby samotne z naszej parafii, jak zawsze jest ona organizowana przez cz?onk?w ze wsp?lnoty Rodzina Kolpinga.
 • Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze ?w. roratnie, kt?re odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18.30, ?rod? o godz. 7.00 (po Mszy ?w. zapraszamy dzieci na ?niadanie) i pi?tek o godz. 18.30.
 • Bardzo dzi?kujemy za dostarczenie choinek do naszego ko?cio?a p. Antonowi Bartosz.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Proskurniak Walentyny, Dmytraszczuk Krystyny, Oczeretian A??y, ?ysenko Micha?a, Popoweckiej Lesi.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena i inne Bogu znane osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

poniedziałek, 12 grudzień 2016 09:52

Og?oszenia parafialne (11.12.2016)

** III Niedziela Adwentu **

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. ?ucji

?roda – wspomnienie ?w. Jana od Krzy?a, doktora Ko?cio?a

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Serdecznie dzi?kujemy za wasze ofiary kt?re sk?adali?cie nabywaj?c wie?ce adwentowe. Uda?o si? nam zebra? 7072 hrn, pieni?dze zostan? przeznaczone na leczenie ma?ego Ostapa.
 • Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d?. Jest to wizyta duszpasterska w czasie kt?rej kap?an modli si? w naszych mieszkaniach, b?ogos?awi je a tak?e jest do dyspozycji aby porozmawia? na wa?ne dla was tematy.
 • Zach?camy do skorzystania z przed?wi?tecznej spowiedzi, nie odk?adajmy jej na ostatni? chwil?, przypominamy, ?e mo?na wyspowiada? w tygodniu codziennie p?? godziny przed ka?d? Msz? ?w. a w ka?dy czwartek w czasie adoracji od godz. 17.00 do godz. 18.30.
 • W przysz?? niedziel? w naszym ko?ciele b?dzie przeprowadzona kolejna akcja charytatywna. Za dowoln? ofiar? b?dzie mo?na naby? smaczne ciasteczka, wypiekane przez naszych parafian, ofiary zbierane b?d? przeznaczone na opiek? medyczn? dla mamy s. Eli. R?wnie? po ka?dej Mszy ?w. nasi parafianie przedstawi? scenk? bo?onarodzeniow?.
 • Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze ?w. roratnie, kt?re odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18.30, ?rod? o godz. 7.00 (po Mszy ?w. zapraszamy dzieci na ?niadanie) i pi?tek o godz. 18.30.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania generalnego wszystkich cz?onk?w Rodziny Kolpinga.
 • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, ?ytariuk Stella, Kaczy?ska Bronis?awa, Fakas Emilia, Procenko Tatiana, Mowczan Larysa, rodz. Iwanaszczuk, Mudrak. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina