niedziela, 06 listopad 2016 00:02

Og?oszenia parafialne (06.11.2016)

** XXXII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

?roda – ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej

Czwartek – wspomnienie ?w. Leona Wielkiego, papie?a

Pi?tek – wspomnienie ?w. Marcina

Sobota – wspomnienie b?. Jozafata Kuncewicza, biskupa i m?czennika

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych, natomiast w nast?pn? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
 • W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? skorzystania z sakramentu pokuty.
 • Przypominamy, ?e u s. Anny mo?na zam?wi? prenumeraty katolickich czasopism na kolejny rok: „Водограй", „Розарій", „Слово між нами".
 • Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 9.00 w pomieszczeniu przy ul. Szewczenki 28, odb?dzie si? spotkanie dla cz?onk?w Rodziny Kolpinga.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Bocho?ko Mariany, Hutnickiej Adeliny, Marusyk Zoji, S?obodianiuk Haliny.
 • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Sidlarczuk Jaros?awa, Zota Genowefa, Wanasiak Maria, Tarabrina Maria, Tu? Walentyn.. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 30 październik 2016 22:12

Og?oszenia parafialne (30.10.2016)

** XXXI Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych

?roda – wspomnienie wszystkich wiernych zmar?ych

Pi?tek – wspomnienie ?w. Karola Boromeusza, biskupa

 • W tym tygodniu rozpoczynamy miesi?c listopad, jest to czas szczeg?lnej modlitwy za naszych bliskich zmar?ych, w naszym ko?ciele b?dziemy si? za nich modli?: w poniedzia?ek, wtorek, ?rod? przede Msz? porann?, czwartek, pi?tek i w sobot? przede Msz? wieczorn?. W dniach 1-8 listopada mo?emy uzyska? odpust zupe?ny dla zmar?ych za modlitewne nawiedzenie cmentarza.
 • R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy I Czwartek miesi?ca (Nabo?e?stwo do Ducha ?w. po Mszy wieczornej), I Pi?tek Miesi?ca i I Niedziela miesi?ca (w tym dniu zmiana tajemnic r??a?cowych i adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu).
 • W najbli?szy czwartek i pi?tek odb?d? si? odwiedziny chorych.
 • W dniu dzisiejszym niestety nie odb?dzie si? koncert „Reqiem", jest odwo?any z powodu choroby jednej solistki.
 • Od dzisiaj u s. Anny mo?na zam?wi? kolejne prenumeraty katolickich czasopism: „Водограй", „Розарій", „Слово між нами".
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Mackulak Aurelii, Bi?eckiej Jadwigi, Bartosz Antoniego, Stefaniuk Olega, Tarabrinej Marii.
 • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Smotrycka Anastazja, Kaczy?ska Bronis?awa, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich i Mudrak. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?

niedziela, 23 październik 2016 11:42

Og?oszenia parafialne (23.10.2016)

** XXX Niedziela Zwyk?a **

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Pi?tek – ?wi?to ?w. Szymona i Judy Tadeusza, Aposto??w

 • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
 • W najbli?sz? sobot? 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? zapisa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
 • 30 pa?dziernika o godz. 19.00 w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert „Reqiem" z okazji Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych i wspomnienia wiernych zmar?ych.
 • Dzi?kujemy bardzo za pomoc w uporz?dkowaniu grob?w zmar?ych kap?an?w z naszej parafii cz?onkom Rodziny Kolpinga i m?odzie?y parafialnej.
 • Po Mszy ?w. ministrant b?dzie zbiera? ofiary dzi?ki, kt?rym mo?emy wesprze? rodzin? naszego ministranta Romana Dro?dzika, kt?ry w zesz?ym tygodniu mia? bardzo kosztown? operacj?.
 • Zbli?a si? miesi?c listopad, czas szczeg?lnej modlitwy za zmar?ych, od dzisiaj w sklepiku i w zakrystii mo?na wzi?? karteczki, na kt?rych b?dziemy wpisywa? imiona naszych bliskich zmar?ych.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Cabak Micha?a, Meszak Krystyny, Gabor Walerii, Cyganiuk Antoniny, Wachtel Lubowi.
 • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Poddubna Antonina, Oskwarek Janina, Daszkewicz Jelena, Soko?owa Czes?awa, Negrycz Hilda, Sti?ska Wira, rodz. Zo?otowskich, Horiaczko, Leunowych. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 16 październik 2016 20:37

Og?oszenia parafialne (16.10.2016)

** XXIX Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Ignacego Antioche?skiego

Wtorek – ?w. ?ukasza Ewangelisty

 • W najbli?sz? sobot? 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, uroczyste powitanie obrazu odb?dzie si? o godz. 18.00, o godz. 19.30 b?dzie Msza ?wi?ta.
 • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
 • 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? ju? teraz zapisywa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
 • W ?rod? 19 pa?dziernika do naszej parafii przyjedzie ks. Stanis?aw Sw?rka, od godz. 16.00 b?dzie czas na indywidualne rozmowy, o godz. 19.00 Msza ?wi?ta dla cz?onk?w Ruchu Nazareta?skich Rodzin.
 • 30 pa?dziernika o godz. 19.00 w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert „Reqiem" z okazji Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych i wspomnienia wiernych zmar?ych.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Tkaczuk Aleksandra, Kononychinej Ireny, Horiaczko Julii, Glugowskiego Anatolia, Jakowenko Ireny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 09 październik 2016 19:58

Og?oszenia parafialne (09.10.2016)

** XXVIII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Sobota – wspomnienie ?w. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Ko?cio?a

 • W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo os?b chorych.
 • W tym tygodniu w sobot? wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00, natomiast zach?camy do uczestnictwa we Mszy ?w. Odpustowej ku czci ?w. Jana Paw?a II w Piotrowcach Dolnych. Rozpocz?cie Uroczysto?ci o godz. 11.00.
 • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
 • W najbli?szy czwartek o godz. 19.00 w Sadog?rze odb?dzie si? ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie. W tej Uroczysto?ci b?d? uczestniczy? biskupi Andrzej Je? z Tarnowa i Leon Ma?y ze Lwowa. Ks. Dziekan serdecznie nas wszystkich zaprasza.
 • 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? ju? teraz zapisywa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
 • Pragniemy zawiadomi?, ?e 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, chcemy si? ju? teraz duchowo przygotowywa? do tego wydarzenia.
 • W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn. Dzisiaj Jean Marie ma koncert w Czerniowcach w sali organowej o godz. 18.00.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Dzimi?skiej Ludmi?y, Dorosz Ireny, Marczuk Lilii, Fakas Jewchena, Prytu?y Neonily.
 • Ostatnio na remont i potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: ???towska Wanda, Majewska Irena, Kowalska Krystyna, Kaziuk Teofil, Andryszczak Roland, rodz. Prytula.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 02 październik 2016 17:26

Og?oszenia parafialne (02.10.2016)

** XXVII Niedziela Zwyk?a **

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka z Asy?u

?roda – wspomnienie ?w. Faustyny Kowalskiej

Pi?tek – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny R??a?cowej

 • Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.
 • Zmar? ?p. Piotr Mokrzycki, ojciec ks. Abpa Mieczys?awa Mokrzyckiego, pogrzeb odb?dzie si? jutro, zach?camy do modlitwy w jego intencji.
 • W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek miesi?ca (zapraszamy na nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i pierwszy pi?tek miesi?ca. W tych dniach b?dziemy tradycyjnie odwiedza? chorych.
 • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
 • Pragniemy zawiadomi?, ?e 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, chcemy si? ju? teraz duchowo przygotowywa? do tego wydarzenia.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Slimak Antoniny, Wojcickiej Larisy, Borys Marii, Czeban Jany, Deriabinej Ireny.
 • Ostatnio na remont i potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: Daszkewycz Olena, ???towska Wanda, Krasowska Anna, Majewska Irena, Smotrycka Anastazja, Kaczy?ska Bronis?awa, Paw?owicz Lilia, Hrynczuk Anna, p. Jadwiga, rodz. Ba?aniuk, Mandzilewskich.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 21 sierpień 2016 18:04

Og?oszenia parafialne (21.08.2016)

** XXI Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie NMP Kr?lowej

?roda – ?wi?to ?w. Bart?omieja, aposto?a

Sobota – wspomnienie ?w. Moniki

 • W nast?pn? niedziel?, w naszej parafii odb?dzie si? powitanie nowego proboszcza ks. Anatolija Szpaka.
 • W przysz?? niedziel? o godz. 15.00 w Dawidenach b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci ?w. R??y z Limy.
 • Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Zubrzyckiego Mieczys?awa, Mudrak Anny, Tkaczowej Julii, Byndiu Waleria, Korniejewej Anny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 14 sierpień 2016 22:55

Og?oszenia parafialne (14.08.2016)

** XX Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – Uroczysto?? Wniebowzi?cia NMP (B?ogos?awie?stwo zi?? i kwiat?w)

 

Sobota – wspomnienie ?w. Bernarda z Clairvaux

 

 • W nast?pn? niedziel?, po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych.
 • W poniedzia?ek o godz. 15.00 w Budy?cu b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci Wniebowzi?cia NMP.
 • W przysz?? niedziel? 21 sierpnia w Kicmaniu o godz. 15.00 odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci NMP Kr?lowej.
 • W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn.
 • Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Czernej Mariny, Kaziuk Olega, Drozdek Marii i Antona, Bojko Sylwana i Ludmi?y.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, Pietruchno Emilia, Paw?owicz Oksana, ?unkosz Swiatos?aw, rodz. Szewczuk, Hulko, pani Olga z rodzin? oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.


niedziela, 07 sierpień 2016 23:53

Og?oszenia parafialne (07.08.2016)

** XIX Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Dominika, kap?ana

Wtorek – ?wi?to ?w. Teresy Benedykty – patronki Europy

?roda – ?wi?to ?w. Wawrzy?ca, m?czennika

Czwartek – wspomnienie ?w. Klary, dziewicy

 • W nast?pn? niedziel?, po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.
 • W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn.
 • W sobot? 13 sierpnia w Sadog?rze odb?dzie si? kolejne czuwanie Fatimskie.
 • Ju? wkr?tce, 28 sierpnia b?dzie powitanie nowego proboszcza w naszej parafii. 22 lipca Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki mianowa? proboszczem naszej parafii ks. Anatolija Szpaka, zach?cam nadal do modlitwy w jego intencji.
 • M?odzie? kt?ra uczestniczy?a w ?DM w Krakowie zapraszamy w poniedzia?ek o 18.30 na Msz? dzi?kczynn? za wyjazd oraz na spotkanie po??czone z ogl?daniem zdj?? z wyjazdu.
 • Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kosowan Tatiany, Mazur Tatiany, Woncholskiej Luby, Perepeluk Swiet?any, Prokopenko Ludwiny.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, Malicki W?adys?aw, Wagner Ludmi?a, rod. Pulak, Boroszenko, oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

niedziela, 10 lipiec 2016 22:17

Og?oszenia parafialne (10.07.2016)

** XV Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to ?wi?tego Benedykta – patrona Europy

Sobota – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z G?ry Karmel

 • W przysz?? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych.
 • W najbli?szy pi?tek 15 lipca po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? ostatnie spotkanie dla m?odzie?y wyje?d?aj?cej na ?wiatowe Dni M?odych do Krakowa.
 • Bracia Karmelici Bosi serdecznie zapraszaj? na Uroczysto?? Odpustow? ku czci Matki Bo?ej Szkaplerznej w Berdyczowie, kt?ra odb?dzie si? w niedziel? 17 lipca o godz. 11.00.
 • W najbli?szym czasie planujemy przenie?? wszystkie ksi??ki do parafialnego archiwum, ale potrzebujemy ch?tnych, kt?rzy by mogli pom?c w czyszczeniu tej literatury. Ochotnik?w prosimy zg?asza? si? do zakrystii.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Dorosz Poliny, Lutyk Marii, Moczulskiej Walentyny, Kaziuk Teofila i Eugenii, Hawliuk Stanis?awa.
 • Ostatnio na potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: Wanda ???towska, Brenyk Denys i Weronika,Smotrycka Anastazja, rodz. Zo?otowskich, rodz. ?ysenko, oraz Bogu wiadome osoby. Serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina