Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 20 luty 2017 14:16

Og?oszenia parafialne (19.02.2017)

** VII Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: ?roda – ?wi?to katedry ?w. Piotra, Aposto?a Czwartek – wspomnienie ?w. Polikarpa, biskupa i m?czennika Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej w Rzymie po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Jutro przyje?d?a do naszej parafii ks. Stanis?aw Sw?rka, moderator Ruchu Rodzin Nazareta?skich, od godz. 16.00 b?dzie czas na indywidualne rozmowy i na spowied?, Msza ?w. o godz. 18.30 i konferencja. Zaczynamy w naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, b?d? si? przygotowywa? w ramach…
poniedziałek, 13 luty 2017 15:06

Og?oszenia parafialne (12.02.2017)

** VI Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – ?wi?to ?w. Cyryla i Metodego, patron?w Europy Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci, natomiast w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania dzieci i m?odzie?y na katechez? i prosimy rodzic?w o dopilnowanie tej sprawy. W ka?dy czwartek o godz. 17.00 odbywa si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, w czasie kt?rej mamy mo?liwo?? skorzystania ze sakramentu pokuty. Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny:…
niedziela, 05 luty 2017 12:04

Og?oszenia parafialne (05.02.2017)

** V Niedziela Zwyk?a **  W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Paw?a Miki i towarzyszy, m?czennik?w Pi?tek – wspomnienie ?w. Scholastyki, dziewicy Sobota – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z Lourdes (b?ogos?awie?stwo chorych) Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic r??a?cowych, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci. Zmar? ?p. Jan Ma?y, ojciec biskupa Leona Ma?ego, pogrzeb odb?dzie si? jutro w miejscowo?ci Bar ko?o Winnicy, prosimy o modlitw? w jego intencji. W najbli?szy pi?tek organizujemy rekreacyjny wyjazd dla dzieci do Bojan. Ten wyjazd jest przeznaczony dla dzieci od 2 do 7…
poniedziałek, 23 styczeń 2017 10:35

Og?oszenia parafialne (22.01.2017)

** III Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Ko?cio?a ?roda – ?wi?to nawr?cenia ?wi?tego Paw?a, aposto?a Czwartek – wspomnienie ?w. Tymoteusza i Tytusa, biskup?w Sobota – wspomnienie ?w. Tomasza z Akwinu, kap?ana i doktora Ko?cio?a Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Przypominamy, ?e sko?czy?a si? przerwa ?wi?teczna, dlatego zapraszamy dzieci i m?odzie? na katechez?, kt?ra jest prowadzona zgodnie z planem ustalonym na pocz?tku roku szkolnego. Nadal w zakrystii mo?na zapisa? si? na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, ?e jest to sakrament chrze?cija?skiej dojrza?o?ci zwi?zany…
poniedziałek, 16 styczeń 2017 19:03

Og?oszenia parafialne (15.01.2017)

** II Niedziela Zwyk?a ** W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy: Wtorek – wspomnienie ?w. Antoniego, opata Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych, natomiast w nast?pn? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Dzisiaj ko?czy si? przerwa ?wi?teczna, dlatego zapraszamy dzieci i m?odzie? na katechez?, kt?ra b?dzie si? odbywa? zgodnie z planem ustalonym na pocz?tku roku szkolnego. W zesz?ym tygodniu zako?czy? si? okres kol?dy w naszej parafii, serdecznie dzi?kujemy wszystkim, kto przyj?? ksi?dza w swoim mieszkaniu za go?cinno??, ?yczliwo?? a tak?e ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby parafii. Od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisa? si? na przygotowanie do sakramentu…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina